Bài tập este trong đề thi đại học

Câu 2: (Câu 35– KA-2007-MĐ182) Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau Khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch nhận được chất rắn khan gồm trọng lượng là (mang đến H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) 

A.8,56 gam.    B. 3,28 gam.   C. 10,4 gam.   D. 8,2 gam.

Bạn đang xem: Bài tập este trong đề thi đại học

Câu 3: (Câu 36 - KA-2007-MĐ182) Hỗn phù hợp X gồm axit HCOOH với axit CH3COOH (tỉ lệ thành phần mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tácdụng cùng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam các thành phần hỗn hợp este (hiệu suất của cácphản bội ứng este hoá phần đông bằng 80%). Giá trị của m là (đến H = 1, C = 12, O = 16)

A. 10,12.    B. 6,48.   C. 8,10.   D. 16,đôi mươi.

Câu 4: (Câu 8 – KB – 2007 – MĐ285): Trong một bình kín đáo chứa tương đối chất cơ học X (có dạng CnH2nO2) mạch hngơi nghỉ và O2 (số mol O2 gấp rất nhiều lần số mol đề nghị đến phản nghịch ứng cháy) sinh hoạt 139,9oC, áp suất vào bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X tiếp nối đem về ánh sáng ban đầu, áp suất vào bình lúc này là 0,95 atm. X bao gồm phương pháp phân tử là( PV = nRT) 

A. C2H4 O2.    B. CH2O2.   C. C4H8O2.   D. C3H6O2.

Câu 6 : (Câu 28 – KB – 2007 – MĐ285) Cho glixerol (glixerin) bội nghịch ứng cùng với tất cả hổn hợp axit lớn tất cả C17H35COOH và C15H31COOH , số các loại trieste được tạo nên về tối đa là

A. 6.     B. 3.    C. 5.   D. 4.

Câu 7: (Câu 43 – KB – 2007 – MĐ285) ​​Hai este đối kháng chức X với Y là đồng phân của nhau. khi hoá hơi 1,85 gam X, chiếm được thể tích tương đối đúng bởi thể tích của 0,7 gam N2 (đo sinh sống cùng điều kiện). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X cùng Y

là (mang lại H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)

A. HCOOC2H5 với CH3COOCH3.   ​​​​​​​​​​​​​​  

B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.

C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.    

D. HCOOCH2CH2CH3 cùng CH3COOC2H5.

KHỐI A - 2008

Câu 8: (Câu 8 – KA – 2008 – MĐ263) Dãy có những chất được xếp theo hướng nhiệt độ sôi tăng cao từ bỏ trái

thanh lịch buộc phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.   

B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.   

D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Câu 9: (Câu 19 – KA – 2008 – MĐ263) ​​Cho glixerin trioleat (tốt triolein)

​​lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, hỗn hợp NaOH. Trong ĐK phù hợp, số phản ứng xảy ra là

A. 2.    B. 3.    C. 5.    D. 4.

Câu 10: (Câu 23 – KA – 2008 – MĐ263) Cho sơ đồ gia dụng gửi hoá sau:

C3H4O2 + NaOH → X + Y ​​   X + H2SO4 loãng → Z + T

Biết Y và Z đều phải có làm phản ứng tnỗ lực gương. Hai chất Y, Z tương xứng là:

A. HCHO, CH3CHO.    B. HCHO, HCOOH. ​​​​​​​​​​​​​​​​

C. CH3CHO, HCOOH.  D. HCOONa, CH3CHO.

Câu 11: (Câu 38 – KA – 2008 – MĐ263)Este X tất cả các Điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X chế tạo thành CO2 với H2O bao gồm số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường xung quanh axit được hóa học Y (tham mê gia phản bội ứng tcầm gương)

​​với chất Z (tất cả số ngulặng tử cacbon bằng một phần số ngulặng tử cacbon trong X).

​​Phát biểu không ổn là:

A. Đốt cháy trọn vẹn 1 mol X ra đời sản phẩm bao gồm 2 mol CO2 cùng 2 mol H2O. ​​

B. Chất Y tung vô hạn trong nước.

C. Chất X thuộc một số loại este no, 1-1 chức. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

D. Đun Z với hỗn hợp H2SO4 sệt nghỉ ngơi 170oC chiếm được anken.

KHỐI B - 2008

Câu 12: (Câu 42 – KB – 2008 – MĐ195) khi đốt cháy trọn vẹn một este

no, đơn chức thì số mol CO2 có mặt thông qua số mol O2 vẫn phản nghịch ứng. Tên call của este là

​​​​​​​​ A. metyl fomiat     B. etyl axetat   

C. n-propyl axetat     D. metyl axetat

Câu 13 : Hợp hóa học cơ học no, đa chức X tất cả phương pháp phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X chức năng đầy đủ với 100 gam hỗn hợp NaOH 8% thu được hóa học cơ học Y và 17,8 gam tất cả hổn hợp muối. Công thức cấu trúc thu gọn của X là :

​​​​​​​​​​​​A. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5   B. CH3COO-(CH2)2-COOC2H5

​​​​​​​​​​​​C. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5   D. CH3OOC-CH2-COO-C3H7

KHỐI A – 2009 – MÃ ĐỀ 175

Câu 14: Hợp hóa học hữu cơ X tính năng được cùng với dung dịch NaOH cùng hỗn hợp brom mà lại không công dụng với dung dịch NaHCO3. Tên hotline của X là ​​

A. anilin.  B. phenol.   C. axit acrylic.   D. metyl axetat.

Câu 15: Xà chống hóa hoàn toàn 66,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bởi hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp X có nhị ancol. Đun rét hỗn hợp X với H2SO4 quánh sinh hoạt 140oC, sau khi làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 4,05.   B. 8,10.   C. 18,00.   D. 16,trăng tròn.

Câu 16: Xà phòng hoá một hòa hợp chất tất cả phương pháp phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol cùng hỗn hợp có ba muối bột (không có đồng phân hình học). Công thức của bố muối hạt đó là:

A. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa. ​​​​

B. HCOONa, CH≡C-COONa cùng CH3-CH2-COONa.

C. CH2=CH-COONa, HCOONa cùng CH≡C-COONa. ​​​​​​​​​​​​​​

D. CH3-COONa, HCOONa cùng CH3-CH=CH-COONa.

Câu 17: Cho các thích hợp hóa học hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không có tác dụng thay đổi màu quỳ tím độ ẩm. Số hóa học tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo nên kết tủa là ​​​​​​​​

A. 3.      B. 4.    C. 5.    D. 2.

Câu 18: Chất cơ học X gồm cách làm phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X chức năng vừa không còn với dung dịch NaOH, chiếm được một thích hợp hóa học cơ học không làm mất đi thuốc nước brom cùng 3,4 gam một muối. Công thức của X là

A. HCOOC(CH3)=CHCH3.   B. CH3COOC(CH3)=CH2.

C. HCOOCH2CH=CHCH3.   D. HCOOCH=CHCH2CH3.

KHỐI B – 2009 – MÃ ĐỀ 637

Câu 19: Dãy tất cả những hóa học được thu xếp theo chiều tăng cao ánh sáng sôi từ bỏ trái sang buộc phải là:

 A. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. 

 B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.

 C. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 

 D. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.

Câu 20: Cho hỗn hợp X có nhị hòa hợp hóa học cơ học no, đơn chức chức năng trọn vẹn cùng với 100 ml hỗn hợp KOH 0,4M, nhận được một muối hạt với 336 ml khá một ancol (sống đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X bên trên, kế tiếp kêt nạp không còn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của nhì phù hợp chất cơ học vào X là

 A. HCOOH và HCOOC2H5 B. CH3COOH cùng CH3COOC2H5

 C. C2H5COOH với C2H5COOCH3 D. HCOOH với HCOOC3H7

Câu 21: Hai hòa hợp chất cơ học X và Y là đồng đẳng tiếp đến, hầu như công dụng với Na với bao gồm bội phản ứng tchũm bạc. Biết tỷ lệ trọng lượng oxi vào X, Y theo thứ tự là 53,33% cùng 43,24%. Công thức cấu tạo của X cùng Y khớp ứng là

 A. HO-CH2-CH2-CHO với HO-CH2-CH2-CH2-CHO ​​  ​​

 B. HO-CH(CH3)-CHO cùng HOOC-CH2-CHO

 C. HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D. HCOOCH3 với HCOOCH2-CH3

Câu 22: Hợp hóa học cơ học X chức năng được với hỗn hợp NaOH đun nóng với cùng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi hóa học X bằng thể tích của một,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về ánh nắng mặt trời và áp suất). khi đốt cháy trọn vẹn 1 gam X thì thể tích khí CO2 nhận được vượt vượt 0,7 lkhông nhiều (sinh sống đktc). Công thức kết cấu của X là

 A. CH3COOCH3  B. O=CH-CH2-CH2OH  ​​​​​​

 C. HOOC-CHO  D. HCOOC2H5

Câu 23: Este X (bao gồm trọng lượng phân tử bởi 103 đvC) được pha trộn xuất phát điểm từ một ancol solo chức (gồm tỉ kân hận hơi so với oxi lớn hơn 1) với một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được dung dịch Y. Cô cạn Y nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị m là:

 A. 29,75   B. 27,75  C. 26,25  D. 24,25

KHỐI A – 2010

Câu 24: Hỗn hòa hợp M bao gồm ancol no, đối chọi chức X và axit cacboxylic solo chức Y, các mạch hlàm việc với có thuộc số nguyên tử C, tổng cộng mol của nhị hóa học là 0,5 mol (số mol của Y to hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì chiếm được 33,6 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt không giống, trường hợp làm cho nóng M cùng với H2SO4 sệt nhằm tiến hành phản nghịch ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este nhận được là

A. 34,đôi mươi. B. 27,36. C. 22,80. D. 18,24.

Câu 25: Thuỷ phân trọn vẹn 0,2 mol một este E đề xuất dùng toàn diện 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol với 43,6 gam hỗn hợp muối của nhì axit cacboxylic đối kháng chức. Hai axit kia là

A. HCOOH và CH3COOH. B. CH3COOH với C2H5COOH.

C. C2H5COOH cùng C3H7COOH. D. HCOOH và C2H5COOH

KHỐI B – 2010

Câu 26 : Hợp hóa học cơ học mạch hsinh hoạt X có phương pháp phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo nên nhì ancol đơn chức có số ngulặng tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là

 A. CH3OCO-CH2-COOC2H5.   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​B. C2H5OCO-COOCH3.

 C. CH3OCO-COOC3H7.    D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5

Câu 27: Thuỷ phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX Y). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chât Z không thể là

A. metyl propionat    B. metyl axetat ​​​​

C. etyl axetat     D. vinyl axetat

Câu 28: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH tuy nhiên ko có phản ứng tráng bạc là

​​A. 4  B. 5   C. 8   D. 9

Câu 29: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều 1-1 chức, số mol X gấp nhì lần số mol Y) và este Z được sản xuất từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo thành 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là

A. HCOOH và CH3OH  ​​  B. CH3COOH và CH3OH ​​​​​​

C. HCOOH và C3H7OH   D. CH3COOH và C2H5OH

KHỐI A – 2011

Câu 30.( ĐH kân hận A năm 2011). Để xà phòng hoá trọn vẹn 52,8 gam các thành phần hỗn hợp nhì este no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ là đồng phân của nhau bắt buộc toàn diện 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả nhì este này gần như không tyêu thích gia phản ứng tvậy bạc. Công thức của nhì este là:

A. C2H5COOC2H5 cùng C3H7COOCH3.   ​​  B. C2H5COOCH3 với CH3COOC2H5.

C. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7. ​​​​​​​​​​​​​​   D. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.

Câu 31.( ĐH khối hận A năm 2011). Để phản bội ứng hết với cùng 1 lượng hỗn hợp tất cả nhị hóa học hữu cơ đối kháng chức X và Y (MX 2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Công thức của Y là

A. CH3COOCH3. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​    B. C2H5COOC2H5. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

C. CH2=CHCOOCH3. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   D. CH3COOC2H5.

Câu 32: ( CĐ khối A năm 2011) ​​Cho m gam hóa học cơ học đơn chức X tác dụng vừa đủ cùng với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn nhận được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thứccủa X là:

A. CH3COOCH=CH2. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  B. CH3COOC2H5. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

C. C2H5COOCH3. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   D. CH2=CHCOOCH3.

Xem thêm: "Máy Tan Mỡ Bụng" Giá Tốt Tháng 7, 2021, Máy Tan Mỡ Bụng Giá Tốt Tháng 7, 2021

Câu 33( CĐ kăn năn A năm 2011) ​​Este X no, solo chức, mạch hngơi nghỉ, không có bội phản ứng tcố gắng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi mang lại thành phầm cháy dung nạp hoàn toàn vào hỗn hợp nước vôi vào bao gồm đựng 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bởi dung dịch NaOH chiếm được 2 hóa học cơ học tất cả số nguyên ổn tử cacbon vào phân tử cân nhau. Phần trăm cân nặng của oxi trong X là

A. 37,21%. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​B. 36,36%. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​C. 43,24%. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D. 53,33%.

Câu 34:( CĐ khối hận A năm 2011) ​​Hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử là C4H8O3. X có tác dụng tđê mê gia phản ứng cùng với Na, với hỗn hợp NaOH và làm phản ứng tcố gắng bạc. Sản phđộ ẩm tdiệt phân của X trong môi trường xung quanh kiềm có công dụng hoà rã Cu(OH)2 chế tác thành dung dịch màu xanh lá cây lam. Công thức cấu tạo của X rất có thể là 

A. CH3COOCH2CH2OH. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​   B. HCOOCH2CH(OH)CH3.

C. HCOOCH2CH2CH2OH. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ D. CH3CH(OH)CH(OH)CHO.

Câu 35:( CĐ kân hận A năm 2011) ​​Khi mang lại 0,15 mol este đối chọi chức X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau thời điểm làm phản ứng chấm dứt thì lượng NaOH làm phản ứng là 12 gam với tổng trọng lượng thành phầm hữu cơ chiếm được là 29,7 gam.Số đồng phân cấu tạo của X bằng lòng các tính chất bên trên là:

A. 5. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​B. 2. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​C. 4. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D. 6.

KHỐI B – 2011

Câu 36: Khi mang đến 0,15 mol este đối chọi chức X chức năng cùng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khoản thời gian làm phản ứng xong xuôi thì lượng NaOH phản bội ứng là 12 gam cùng tổng khối lượng sản phẩm cơ học nhận được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X thỏa mãn các tính chất bên trên là:

 A. 4 B. 5 C. 6 D. 2

Câu 37: Triolein ko công dụng với hóa học (hoặc dung dịch) như thế nào sau đây?

 A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) B. Cu(OH)2 (làm việc điều kiện thường)

 C. Dung dịch NaOH (đun nóng) D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 38: Hỗn phù hợp X có vinyl axetat, metyl axetat cùng etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, nhận được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat vào X là

 A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75%

KHỐI A – 2012

Câu 39: Khử este no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ X bởi LiAlH4, chiếm được ancol độc nhất vô nhị Y. Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng trọng lượng CO2 với H2O là  

 A. 24,8 gam B. 28,4 gam ​​​​​​C. 16,8 gam D. 18,6 gam

KHỐI B – 2012

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm nhị este đồng phnhiệt tình dùng 27,44 lít khí O2, nhận được 23,52 lkhông nhiều khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X tác dụng hết cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thì thu được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong đó tất cả a mol muối bột Y cùng b mol muối Z (My z). Các thể tích khí đa số đo sống điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

 A. 2 : 3 B. 4 : 3 C. 3 : 2 D. 3 : 5

Câu 41: Tbỏ phân este X mạch hlàm việc tất cả cách làm phân tử C4H6O2, thành phầm chiếm được có chức năng tthế bạc. Số este X thỏa mãn tính chất bên trên là

 A. 4 B. 3 C. 6 D. 5

Câu 42: Số trieste khi tdiệt phân các chiếm được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH cùng axit C2H5COOH là

 A. 9 B. 4 C. 6 D. 2

Câu 43: Este X là hợp chất thơm tất cả cách làm phân tử là C9H10O2. Cho X công dụng với hỗn hợp NaOH, tạo thành nhị muối đều phải sở hữu phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

 A. CH3COOCH2C6H5  B. HCOOC6H4C2H5 

 C. C6H5COOC2H5  D. C2H5COOC6H5 ​​​​​​​​​​​​

Câu 44. (Câu 17. CĐ – 2013) Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào đôi mươi gam dung dịch NaOH 8 , đun nóng, sau khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y nhận được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu trúc của X là: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​A. CH3COOCH2CH3.    B. HCOOCH(CH3)2.  

C. HCOOCH2CH2CH3.    D. CH3CH2COOCH3.

Câu 45. (Câu 41. CĐ – 2013) Hợp chất X gồm cách làm phân tử C5H8O2, Lúc tđắm say gia phản nghịch ứng xà chống hóa thu được một anđehit cùng một muối hạt của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu trúc vừa lòng đặc điểm trên của X là:

A. 3.     B. 2.     C. 5.    D. 4.Câu 46. (Câu 8. Đại Học KB – 2013) Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hsống bằng dung dịch NaOH dư, chiếm được mét vuông gam ancol Y (ko có chức năng làm phản ứng cùng với Cu(OH)2) với 15 gam các thành phần hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy trọn vẹn mét vuông gam Y bằng oxi dư, chiếm được 0,3 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là:

A. 11,6.    B. 16,2.    C. 10,6.   D. 14,6.

Câu 47. (Câu 43. Đại Học KB – 2013) Este nào khi bội phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng ko tạo ra hai muối?A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).    B. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).C. CH3COO–2–OOCCH2CH3.     D. CH3OOC–COOCH3Câu 48. (Câu 53. Đại Học KB – 2013) Hỗn vừa lòng X có một axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hở và một ancol đối kháng chức, mạch hsống. Đốt cháy trọn vẹn 21,7 gam X, chiếm được 20,16 lít khí CO2(đktc) và 18,9 gamH2O. Thực hiện tại phản ứng este hóa X cùng với hiệu suất 60 , thu được m gam este. Giá trị của m là:A. 15,30    B. 12,24    C. 10,80    D. 9,18

Câu 49. (7. C-Đ – 2014) Este X bao gồm tỉ kăn năn hơi đối với He bởi 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được dung dịch đựng 16,4 gam muối hạt. Công thức của X là:A. C2H3COOCH3   B. CH3COOC2 H3  C. HCOOC3H5   D. CH3COOC2H5Câu 50. (29. C-Đ – 2014) Cho 26,4 gam các thành phần hỗn hợp nhị hóa học cơ học tất cả thuộc phương pháp phân tử C4H8O2 công dụng cùng với hỗn hợp NaOH toàn diện, nhận được dung dịch X chứa 28,8 gam tất cả hổn hợp muối bột và m gam ancol Y. Đun Y cùng với dung dịch H2SO4 đặc sống ánh nắng mặt trời phù hợp, chiếm được hóa học cơ học Z, gồm tỉ kăn năn tương đối so với Y bởi 0,7. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 6,0     B. 6,4     C. 4,6   D. 9,6

Câu 51. (Câu 5. KA – 2014) Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng đựng dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được tất cả hổn hợp ancol Y với chất rắn khan Z. Đun lạnh Y cùng với H2SO4 quánh sống 1400C, thu được 14,3 gam các thành phần hỗn hợp các ete. Biết rằng bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Khối hận lượng muối bột vào Z là:

A. 40,0 gam    B. 38,2 gam   C. 42,2 gam  D. 34,2 gam

Câu 52. (Câu 10. KB – 2014) Hai este X, Y tất cả cùng cách làm phân tử C8H8O2 cùng chứa vòng benzene vào phân tử. Cho 6,8 gam tất cả hổn hợp gồm X cùng Y công dụng với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng, lượng NaOH phản ứng tối nhiều là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam cha muối hạt. Kân hận lượng muối của axit cacboxylic gồm phân tử kân hận lớn hơn trong Z là:A. 0,82 gam.   B. 0,68 gam.  C. 2,72 gam.    D. 3,40 gam.

Câu 53. (Câu 21. KB – 2014) Tdiệt phân trọn vẹn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y cùng 7,6 gam ancol Z. Chất Y bao gồm bội nghịch ứng tnạm bạc, Z tổng hợp được Cu(OH)2 cho hỗn hợp màu xanh lá cây lam. Công thức kết cấu của X là:A. HCOOCH2CH2CH2OOCH.     B. HCOOCH2CH2OOCCH3.C. CH3COOCH2CH2OOCCH3.    D. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.Câu 54. (30. C-Đ – 2014) Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần toàn diện 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 cùng 39,6 gam H2O. Mặt khác, tdiệt phân trọn vẹn a gam X vào hỗn hợp NaOH, đun nóng, nhận được dung dịch đựng b gam muối bột. Giá trị của b là:A. 40,40    B. 31,92    C. 36,72    D. 35,60Câu 55. (Câu 14. KA – 2014) Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học bự, thu được lượng CO2 với H2O rộng kỉm nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất Khủng trên chức năng buổi tối nhiều cùng với 600 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của a là:A. 0,đôi mươi    B. 0,30    C. 0,18.    D. 0,15.

Câu 56. (Câu 36. ĐTMH – 2015) Số este gồm cách làm phân tử C4H8O2 cơ mà Lúc tdiệt phân vào môi trường thiên nhiên axit thì nhận được axit fomic là: ​​A. 1.    B. 2.     C. 3.    D. 4.

Câu 57: (Câu 28. THPTQG – 2015) Đun 3,0 gam CH3COOH cùng với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), nhận được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:A. 25,00%. B. 50,00%.    C. 36,67%.   D. trăng tròn,75%.Câu 58: (Câu 41. THPTQG – 2015) Hỗn hòa hợp X có 3 este 1-1 chức, sản xuất thành từ bỏ cùng một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có team -COOH); trong số đó, gồm nhì axit no là đồng đẳng sau đó nhau và một axit ko no (bao gồm đồng phân hình học, chứa một link song C=C vào phân tử). Thủy phân trọn vẹn 5,88 gam X bởi dung dịch NaOH, nhận được tất cả hổn hợp muối với m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau làm phản ứng chiếm được 896 ml khí (đktc) cùng khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, trường hợp đốt cháy trọn vẹn 5,88 gam X thì chiếm được CO2 với 3,96 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của este ko no trong X là:A. 38,76%  B. 40,82%    C. 34,01%    D. 29,25%

Câu 59. (Câu 48. ĐTMH – 2015) Cho: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất mà lại 1 mol hóa học kia bội phản ứng tối đa với 2 mol NaOH là: ​​A. 2.   B. 3.     C. 5.    D. 4

Câu 60. (Câu 39. ĐTMH – 2015) Xà phòng hoá trọn vẹn m gam một este no, solo chức, mạch hnghỉ ngơi E bởi 26 gam dung dịch MOH 28 (M là sắt kẽm kim loại kiềm). Cô cạn các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng nhận được 24,72 gam chất lỏng X cùng 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, nhận được sản phẩm bao gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, mang đến X tác dụng cùng với Na dư, chiếm được 12,768 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Phần trăm cân nặng muối bột vào Y có mức giá trị gần nhất với: A. 67,5.   B. 85,0.    C. 80,0.    D. 97,5.

Câu 61: (Câu 18. THPTQG – 2015) Xà phòng hóa trọn vẹn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng hỗn hợp NaOH hoàn toản. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, thu được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:A. 5,2.    B. 3,4.    C. 3,2.     D. 4,8.

Câu 62: (Câu 36. THPTQG – 2016) Hỗn phù hợp X bao gồm một axit cacboxylic T (nhì chức, mạch hở), nhị ancol đơn chức thuộc dãy đồng đẳng với một este hai chức chế tạo ra bởi vì T cùng nhị ancol đó. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, chiếm được 8,36 gam CO2. Mặt không giống đun cho nóng a gam X cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khoản thời gian phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M nhằm trung hoà lượng NaOH dư, nhận được dung dịch Y. Cô cạn Y chiếm được m gam muối hạt khan cùng 0,05 mol các thành phần hỗn hợp nhị ancol gồm phân tử kăn năn vừa phải bé dại rộng 46. Giá trị của m là:

A. 7,09.    B. 5,92.    C. 6,53.   D. 5,36.

Câu 63: (Câu 43. THPTQG – 2016) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm andehit malonic, andehit acrylic cùng một este 1-1 chức mạch hnghỉ ngơi yêu cầu 2128 ml O2 (đktc) với thu được năm 2016 ml CO2 với 1,08 gam H2O. Mặt không giống, m gam X tính năng trọn vẹn với 150 ml dung dịch NaOH 0,1 M, chiếm được dung dịch Y (trả thiết chỉ xẩy ra phản nghịch ứng xà chống hóa). Cho Y tính năng với AgNO3 trong NH3, khối lượng Ag tối đa thu được:A. 4,32 gam B. 8,10 gam    C. 7,56 gam D. 10,80 gam

Câu 64: (Câu 17. ĐTMH – 2017) Số este tất cả cách làm phân tử C4H8O2 là:A. 6.     B. 3.     C. 4.     D. 2.Câu 65: (Câu 38. ĐTMH – 2017) Este hai chức, mạch hsinh sống X tất cả phương pháp phân tử C6H8O4 cùng ko tđắm say gia bội phản ứng tnuốm bạc. X được sản xuất thành tự ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản bội ứng cùng với Cu(OH)2 nghỉ ngơi điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 sệt sống 170oC không tạo thành anken. Nhận xét nào tiếp sau đây đúng?A. Trong X gồm cha team –CH3.  

B. Chất Z ko làm mất màu sắc hỗn hợp nước brom.C. Chất Y là ancol etylic. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

D. Phân tử hóa học Z bao gồm số nguim tử cacbon thông qua số ngulặng tử oxi

Câu 66: (Câu 24. ĐTMH – 2017) Thu phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau Khi làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp, chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 2,90.    B. 4,28.    C. 4,10.   D. 1,64.

Câu 67: (Câu 37. ĐTMH – 2017) Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với những axit 1-1 chức, mạch hở), nhận được b mol CO2 cùng c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa m1 gam X đề xuất 6,72 lkhông nhiều H2 (đktc), chiếm được 39 gam Y (este no). Đun lạnh m1 gam X cùng với hỗn hợp cất 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, chiếm được mét vuông gam hóa học rắn. Giá trị của m2 là: ​​​​

A. 57,2.   B. 42,6. ​​​​   C. 53,2.   D. 52,6.

Câu 68: (Câu 39. ĐTMH – 2017) Hỗn vừa lòng E có hai este đối kháng chức, là đồng phân cấu tạo cùng phần nhiều cất vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E buộc phải toàn diện 8,064 lít khí O2(đktc), nhận được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E cùng với hỗn hợp NaOH (dư) thì bao gồm tối nhiều 2,80 gam NaOH phản ứng, nhận được dung dịch T đựng 6,62 gam hỗn hợp cha muối hạt. Kân hận lượng muối bột của axit cacboxylic trong T là: A. 3,84 gam.   B. 2,72 gam. ​​​​​​​​C. 3,14 gam.  D. 3,90 gam.

Câu 69: (Câu 33. ĐTMH – 2017) Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề xuất vừa đủ 4,83 mol O2, nhận được 3,42 mol CO2 với 3,18 mol H2O. Mặt khác, a gam X làm phản ứng hoàn toản với dung dịch NaOH, chiếm được b gam muối. Giá trị của b là: ​​​​A. 53,16.   B. 57,12.  C. 60,36.    D. 54,84.

Câu 70: (Câu 17. ĐTMH 2 – 2017) Tdiệt phân este X (C4H6O2) vào môi trường axit, thu được anđehit. Công thức của X là: ​​A. CH3COOCH3. ​​ B. CH3COOCH=CH2.  C. CH2=CHCOOCH3.   D. HCOOCH2CH=CH2.

Câu 71: (Câu 38. ĐTMH 2 – 2017) Hỗn đúng theo E có hai este solo chức, là đồng phân cấu trúc của nhau với đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E buộc phải toàn vẹn 8,064 lkhông nhiều khí O2 (đktc), chiếm được 14,08 gam CO2 cùng 2,88 gam H2O. Mặt không giống, cho m gam E bội phản ứng buổi tối đa cùng với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, chiếm được hỗn hợp T đựng nhì muối. Khối lượng muối bột của axit cacboxylic vào T là: A. 1,64 gam. ​​​​B. 2,72 gam. ​​​​C. 3,28 gam. ​​D. 2,46 gam

ĐỀ THI ​​2017 - 201

Câu 71. Cho a mol este X (C9H10O2) chức năng đầy đủ cùng với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không tồn tại phản ứng tcố kỉnh bạc. Số phương pháp cấu trúc cân xứng của X là

 A. 3.   B. 4.   C. 2.   D. 6.

Câu 72. Este Z đơn chức, mạch hsống, được chế tạo thành từ axit X cùng ancol Y. Đốt cháy trọn vẹn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 với 0,075 mol H2O. Mặt khác, mang đến 2,15 gam Z chức năng toàn vẹn cùng với dung dịch KOH, chiếm được 2,75 gam muối bột. Công thức của X cùng Y thứu tự là

A. CH3COOH và C3H5OH. B. C2H3COOH cùng CH3OH. ​​​​​​​​​​​​C. HCOOH với C3H5OH.  D. HCOOH cùng C3H7OH.

​​Câu 73. Hỗn thích hợp E bao gồm este đơn chức X với este nhị chức Y (X, Y rất nhiều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E yêu cầu toàn diện 560 ml dung dịch NaOH 1M, nhận được nhị muối bột có tổng cân nặng a gam với tất cả hổn hợp T tất cả nhì ancol tất cả thuộc số nguyên ổn tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, chiếm được 16,128 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 19,44 gam H2O. Giá trị của a sớm nhất với mức giá trị như thế nào sau đây? ​​​​A. 43,0 . B. 37,0.  C. 40,5.  D. 13,5.

ĐỀ THI 2018- đề 201

Câu 74: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần toàn diện 3,22 mol O2, chiếm được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt không giống, m gam X công dụng về tối nhiều cùng với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a Là

 A. 0,04.  B. 0,08.  C. 0,đôi mươi.  D. 0,16.

Câu 75: Hỗn thích hợp E bao gồm tứ este đều phải có phương pháp C8H8O2 và gồm vòng benzen. Cho m gam E chức năng về tối nhiều với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol với 20,5 gam hỗn hợp muối hạt. Cho tổng thể X vào trong bình đựng kim loại Na dư, sau thời điểm bội phản ứng ngừng trọng lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam đối với lúc đầu. Giá trị của m là ​​

 A. 13,60.  B. 8,16.  C. 16,32.  D. trăng tròn,40.

Câu 76: Este X nhì chức, mạch hsinh sống, chế tác với cùng một ancol no với hai axit cacboxylic no, 1-1 chức. Este Y bố chức, mạch hnghỉ ngơi, tạo thành vì chưng glixerol với một axit cacboxylic không no, 1-1 chức (phân tử tất cả nhị liên kết pi). Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E tất cả X và Y yêu cầu toàn diện 0,5 mol O2 chiếm được 0,45 mol CO2. Mặt không giống, tbỏ phân trọn vẹn 0,16 mol E nên vừa đủ 210 ml hỗn hợp NaOH 2M, thu được hai ancol (có thuộc số ngulặng tử cacbon trong phân tử) với hỗn hợp cha muối bột, trong các số đó tổng trọng lượng muối bột của nhị axit no là a gam. Giá trị của a là

 A. 13,trăng tròn.  B. 20,60.  C. 12,36. D.10,68.

Câu 77: (2019) Este như thế nào tiếp sau đây công dụng cùng với dung dịch NaOH nhận được natri axetat ?

A. CH3COOC2H5  B. C2H5COOCH3  C. HCOOCH3 D. HCOOC2H5

ĐỀ THI 2019

Câu 78: (2019) Đốt cháy trọn vẹn 17,16 gam triglixerit X, chiếm được

*
​​cùng 1,1 mol
*
. Cho 17,16 gam X công dụng với dung dịch NaOH toàn vẹn, chiếm được glixerol cùng m gam muối bột. Mặt khác, 17,16 gam X tính năng được buổi tối nhiều cùng với 0,04 mol
*
​​trong hỗn hợp. Giá trị của m là:

A. 18,28   B. 18,48  C. 16,12  D. 17,72

Câu 79: (2019) Cho 7,34 gam hỗn hợp E tất cả nhì este mạch hở X cùng Y (đều sản xuất vị axit cacboxylic cùng ancol;

*
) công dụng toàn vẹn với hỗn hợp NaOH, nhận được một ancol Z cùng 6,74 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ Z tính năng với Na dư, thu được một,12 lít khí
*
​​(đktc). Đốt cháy hoàn toàn T, nhận được
*
,
*
​​với 0,05 mol
*
. Phần trăm cân nặng của X trong E là: