Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh Giá Rẻ T8/2022 Vị Trí Đẹp, Có Sổ Đỏ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 05/2019/QĐ-UBND

Tây Ninch, ngày 22 mon 0hai năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC II, PHỤ LỤC III BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ71/2014/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM năm trước CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BANHÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ÁPhường DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM năm ngoái ĐẾN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương thơm ngày 19 mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cđọng Luật Đất đai ngày 19 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ luật về giá bán đất;

Căn cứ đọng Nghị định số 104/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 1một năm 2014 của nhà nước phương tiện về size giá chỉ đất;

Căn uống cđọng Thông tứ số36/2014/TT-BTNMT ngày 30 mon 6 năm năm trước của Bộ Tài nguyên với Môi trường quy địnhchi tiết cách thức định giá đất; tạo, kiểm soát và điều chỉnh Bảng giá chỉ đất; định giákhu đất cụ thể và tư vấn xác định giá chỉ đất;

Để triển khai Công vnạp năng lượng số02/HĐND-KTNS ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vềViệc mang lại chủ kiến sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những ngôn từ của bảng giá đất nền áp dụng trênđịa bàn tỉnh giấc Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019;

Theo ý kiến đề xuất của Giám đốc Snghỉ ngơi Tàinguyên cùng Môi trường trên Tờ trình số 7345/TTr-STNMT ngày đôi mươi tháng 12 năm 2018.

Bạn đang xem: Mua bán nhà đất tây ninh giá rẻ t8/2022 vị trí đẹp, có sổ đỏ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Prúc lục II, Phú lục III banhành tất nhiên Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 mon 12 năm 2014 của Ủyban quần chúng tỉnh giấc Tây Ninch phát hành Bảng giá đất vận dụng trên địa phận tỉnh TâyNinch từ năm năm ngoái cho năm 2019.

(Kèm theo Phụ lục II, Phụ lục III)

Điều 2. Điều khoảngửi tiếp

Đối với những hồ sơ thuộc các trường hợpluật pháp tại Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 với các làm hồ sơ không giống bao gồm liênquan liêu cho thực hiện Bảng giá đất nền vẻ ngoài tại Prúc lục II, Phú lục III ban hànhtất nhiên Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 mon 12 năm năm trước của Ủy bandân chúng tỉnh giấc Tây Ninh phát hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh giấc Tây Ninhtừ năm 2015 mang đến năm 2019 đã được ban ngành bên nước gồm thẩm quyền đón nhận đúnghiện tượng trước ngày Quyết định này có hiệu lực hiện hành thi hành thì triển khai theo Quyếtđịnh số 71/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 22 tháng 1hai năm 2014 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh banhành Bảng giá đất áp dụng bên trên địa phận tỉnh Tây Ninc từ năm năm ngoái đến năm 2019với Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10 mon 5 năm năm 2016 của Ủy ban quần chúng tỉnhvề việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài câu chữ của Bảng giá đất vận dụng trên địa bàntỉnh Tây Ninch từ năm năm ngoái đến năm 2019 hẳn nhiên Quyết định số 71/2014/QĐ-UBNDngày 22 mon 12 năm 2014 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Tây Ninch.

Xem thêm: Vắng Em Chiều Nay Áng Mây Nhẹ Theo Gió Bay, Xem Lời Bài Hát 999 Đoá Hoa Hồng

Điều 3. Trách nát nhiệm tổ chức triển khai thựchiện

1. Giao Giám đốc Ssinh hoạt Tài nguyên và Môingôi trường chủ trì, păn năn phù hợp với các Sở: Tài thiết yếu, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tứ vàCục Thuế tỉnh giấc trả lời, kiểm tra và tổ chức triển khai triển khai Quyết định này theo quyđịnh.

2. Chánh Vnạp năng lượng phòng Đoàn ĐBQH, HĐND vàUBND tỉnh, Giám đốc các slàm việc, ban, ngành tỉnh giấc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố cùng các tổ chức triển khai, cá nhân bao gồm tương quan Chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Điều 4. Hiệu lựcthi hành

1. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thihành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.

2. Quyết định này bãi bỏ Phú lục II,Phú lục III phát hành cố nhiên Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12năm năm trước của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Tây Ninc phát hành Bảng giá đất nền vận dụng bên trên địabàn tỉnh giấc Tây Ninh từ năm 2015 mang đến năm 2019.

Nơi nhận: - Văn uống phòng Chính phủ; - Vụ pháp chế Sở Tài ngulặng và Môi trường; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn uống phiên bản - Sở Tư pháp; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - TT. TU, TT. HĐND tỉnh; - CT, những PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Nhỏng Điều 3; - Sngơi nghỉ Tư pháp; - Trung trọng điểm Công báo Tin học; - Website tỉnh; - Lưu: VT. 01 V BANG GIA DAT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Chiến

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN(Kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 0hai năm 2019 của Ủy banquần chúng. # tỉnh Tây Ninh)

1. Bảng giá đấtsống nông xã không ở trong các trục con đường giao thông vận tải chính qui định trên Mục 2, Phụlục II bên dưới đây:

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Khu vực

Loại xã

Vị trí

Xã một số loại I

Xã loại II

Xã một số loại III

I

1

1.240

935

520

2

940

715

392

3

680

515

287

II

1

500

375

194

2

375

275

160

3

285

210

115

III

1

175

120

78

2

120

98

66

3

98

87

60

2. Bảng giá đấttrên những trục con đường giao thông vận tải chính

a) Thành phố Tây Ninh

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

ĐƯỜNG 786

Ngã 4 Quốc tế

Hết rỡ ràng TP..Tây Ninch (phía đi Tkhô cứng Điền)

1.700

2

QUỐC LỘ 22B

Ngã 4 Bình Minh

Ranh TPhường - Châu Thành (phía đi Ngã cha Đông Á

1.500

Ngã 4 Bình Minh

Ranh TPhường - Châu Thành (phía Tân Biên)

1.600

3

ĐT 798 (Bình Minh cũ)

Ranh phường 1

Cầu Gió

1.150

Cầu Gió

ĐT 785

1.050

4

TRẦN PHÚ (ĐT 785 cũ)

Ngã cha Lâm Vồ

Kênh Tây

2.150

Kênh Tây

Ngã cha đường vào làng Thạnh Tân

1.500

Ngã ba mặt đường vào buôn bản Thạnh Tân

Ranh TP.. - Tân Châu (phía Tân Châu)

1.050

5

ĐT 793

Ngã bốn Tân Bình

Ranh TP- Tân Biên (hướng Tân Biên)

850

6

ĐT 784

Ngã tứ Tân Bình

Ranh TPhường. - Dương Minch Châu (hướng DMC)

900

b) Huyện Bến Cầu

ĐVT: Nghìnđồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường Xulặng Á đoạn qua làng An Thạnh (thôn một số loại II)

Đoạn tự cầu Gò Dầu

Đến nhà ông Sạn

720

Đoạn từ bên ông Sạn

Đến không còn rỡ ràng khu đất bên ông Năm Truyện

950

Đoạn từ đơn vị ông Năm Truyện

Đất hết tinh quái đất xóm An Thạnh

720

2

Tỉnh lộ 786 đoạn qua thôn Tiên Thuận

Đoạn giáp với làng Lợi Thuận

Đến công ty nghỉ ngơi 126

400

Đoạn từ đơn vị nghỉ 126

Đến bên ông Tế

520

Đoạn trường đoản cú bên ông Tế (đối lập chợ Rừng Dầu)

Đến ngay cạnh xóm Long Thuận

400

Tỉnh lộ 786 đoạn qua làng mạc Long Thuận (làng các loại III)

Đoạn giáp ranh thôn Tiên Thuận

Đến nhà ông Năm Rem

520

Đoạn từ bỏ ông Năm Rem

Đến UBND thôn Long Thuận

720

Đoạn từ UBND thôn Long Thuận

Đến cầu Long Thuận

940

Tỉnh lộ 786 đoạn qua xã Long Khánh (thôn các loại III)

Đoạn trường đoản cú cầu Long Thuận

Hết tinh ma làng Long Khánh

520

Tỉnh lộ 786 đoạn qua làng Long Giang (xóm loại III)

Đoạn tự giáp ranh thôn Long Khánh

Đến té ba Long Giang

520

Đoạn tự xẻ cha Long Giang

Đến cầu Xóm Khách

400

Tỉnh lộ 786 đoạn qua làng mạc Long Chữ (làng các loại III)

Từ Cầu Xóm Khách

Đến Cầu Đình Long Chữ

300

Từ Cầu Đình Long Chữ

Đến ngôi trường Mẫu giáo Long Chữ

400

Từ trường mẫu giáo Long Chữ

Đến giáp ranh xã Long Vĩnh

520

c) Huyện Châu Thành

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Quốc lộ 22B (đoạn trải qua thôn Tkhô nóng Điền)

Cầu Nổi

Cây xăng Phước Hạnh

1.250

Cây xăng Phước Hạnh

Giao lộ QL 22B cùng HL 10 (Ngã 4 vào Xóm rẫy)

1.300

Giao lộ quốc lộ 22B cùng HL 10 (Ngã 4 vào Xóm rẫy)

Ngã 4 Trảng Lớn

1.100

Quốc lộ 22B (đoạn trải qua xã Thái Bình)

Ngã 4 Trảng Lớn

Ngã 3 Á Đông

2.000

Ngã 3 Á Đông

Giáp rực rỡ Thành phố Tây Ninh

1.700

Quốc lộ 22B (đoạn trải qua làng mạc Đồng Khởi)

Giáp oắt con Thành phố Tây Ninh

Ngã 3 mặt đường liên làng Đồng Khởi-Bình Minh TPhường Tây Ninh

1.700

Ngã 3 con đường liên thôn Đồng Khởi-Bình Minc TPhường. Tây Ninh

Cây xăng 94

1.080

Cây xăng 94

Cửa hàng sắt Minc Kiệt Phi Long

1.000

Trung tâm Fe Minh Kiệt Phi Long

Kênh TN17-6

840

Kênh TN17-6

Giáp ma lanh huyện Tân Biên

730

2

Đường ĐT786 (thôn Tkhô cứng Điền)

Giáp nhãi Thành phố Tây Ninch (cống 3 miệng)

Ngã 4 Thanh hao Điền

1.300

Ngã 4 Thanh khô Điền

Đường vô miếu Gia Gòn

900

Đường ĐT786 (đoạn đi qua Long Vĩnh)

Đường vô miếu Gia Gòn

Cầu Gò Chai

1.000

Cầu Gò Chai

Ngã 4 chợ Long Vĩnh

800

Ngã 4 chợ Long Vĩnh

Hết nhóc thôn Long Vĩnh

600

3

Đường ĐT781 (đoạn đi qua Thái Bình)

Giáp rạng rỡ Thành phố Tây Ninh

Ngã 3 Á Đông

2.800

Ngã 4 Trãng Lớn

Giáp ranh ma Thị trấn Châu Thành

1.700

4

Đường Trưng Nữ Vương

Giáp tinh quái Thành phố Tây Ninh

Giáp Quốc lộ 22B

1.800

d) Huyện Dương Minch Châu

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường ĐT784

Ranh Bàu Đồn - Truông Mít

Đường 17-17

1.150

Đường 17-17

Văn uống chống ấp Thuận Bình

1.650

Văn chống ấp Thuận Bình

Kênh N4

1.150

Kênh N4

Ranh Truông Mít- Cầu Khởi

1.950

Ranh Truông Mít- Cầu Khởi

Đường số 13

1.200

Đường số 13

cầu Cầu Khởi

1.650

cầu Cầu Khởi

Kênh tiêu Bến Đình

1.200

Kênh tiêu Bến Đình

Đường ĐH 13

1.950

Đường ĐH 13

Kênh TN3

1.200

Kênh TN3

Ranh Chà Là-Bàu Năng

1.650

Ranh Chà Là-Bàu Năng

Cầu K13

1.800

Cầu K13

Ranh TP-Tây Ninh- DMC (phía đi Núi Bà)

1.800

2

Đường ĐT781

Ranh Thị trấn-Suối Đá

Ngã 3 Suối Đá-Khedol

1.450

Ngã 3 Suối Đá-Khedol

Đường Sơn Đình 1

1.430

Đường Sơn Đình 1

Ranh buôn bản Phan-Bàu Năng. Kênh TN0-2A-2

1.200

Ranh xóm Phan-Bàu Năng Kênh TN0-2A-2)

Cầu K13

1.200

Cầu K13

Đường số 7-7

1.800

Đường số 7-7

Đường số 3-3

1.800

Đường số 3-3

Ranh DMC -TP.TNinh

3.750

3

Đường tỉnh lộ 26 (Chà La-Bàu Năng)

Đường 784

Đường số 7-7

1.150

Đường số 7-7

Ngã 3 Bàu Năng

1.500

đ) Huyện Gò Dầu

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường Xulặng Á (đoạn trải qua Tkhô hanh Phước)

Giáp ranh con Thị trấn A

Đường vào Cty Hồng Phúc

1.250

Đường vào Cty Hồng Phúc

Đường Cầu Sao-Xóm Đồng

1.100

Đường Cầu Sao-Xóm Đồng

hết tinh quái làng mạc Thanh hao Phước

1.000

2

Quốc lộ 22B

Cầu Rạch Sơn

Kênh N8-20

1.100

Kênh N8-20

Cầu Đá Hàng

1.200

Cầu Đá Hàng

Đường vào Trạm xá

1.050

Đường vào Trạm xá

Đường Thạnh Đức-Cầu Khởi

1.250

Đường Thạnh Đức - Cầu Khởi

Cầu Bàu Nâu 1

1.200

Cầu Bàu Nâu 1

Kênh TN1

1.000

Kênh TN1

Cầu Cẩm Giang

1.000

Cầu Cẩm Giang

Hết rỡ ràng Cđộ ẩm Giang

1.100

3

Đường 782

Giáp nhóc Trảng Bàng

Đường số 23

1.150

Đường số 23

Suối Cầu Đúc

1.850

Suối Cầu Đúc

Đường bổ 3 Ca dua Phước Minh

1.450

Đường vấp ngã 3 Cvào hùa Phước Minh

Đường Xóm Bố, Bàu Đồn

1.620

Ngã 3 Bàu Đồn

con đường xe nước

950

con đường xe cộ nước

cầu kênh Đông

750

cầu kênh Đông

không còn rỡ thôn Bàu Đồn

650

4

Đường ĐT784 (đoạn đi qua thôn Bàu Đồn)

Đường Xóm Bố, Bàu Đồn

Kênh T4-B-2

1.100

Kênh T4-B-2

Hết rạng rỡ Bàu Đồn

1.100

e) Huyện Hòa Thành

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

PHAN VĂN ĐÁNG

Nguyễn Chí Tkhô hanh (Cao Thượng Phẩm cũ)

Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ)

2.000

2

TÔN ĐỨC THẮNG (Báo Quốc Từ cũ)

Ranh T.trấn- LT Trung (Cây xăng Ông Mậu)

Kăn năn vận thôn Long Thành Trung

2.000

Kân hận vận xóm Long Thành Trung

Quốc lộ 22B

1.300

3

PHẠM HÙNG (Ca Bảo Đạo cũ)

Ngã 3 rỡ ràng Thị Trấn -Long Thành Trung

Ngã 4 Bệnh viện Đa khoa Hòa Thành

2.100

Ngã 4 Bệnh viện Đa khoa Hòa Thành

Nguyễn Văn uống Cừ

1.600

Nguyễn Văn uống Cừ

Quốc lộ 22B

1.400

4

NGUYỄN CHÍ THANH (Cao Thượng Phẩm cũ)

Ngã 3 ranh ma Thị Trấn -Long Thành Trung

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực

1.700

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực

Quốc lộ 22B

1.100

5

LẠC LONG QUÂN (Ngô Tùng Châu cũ)

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

Bùng binch cửa ngõ 7 nước ngoài ô

4.500

Bùng binch cửa 7 nước ngoài ô

Phạm văn Đồng (Nguyễn Thái Học)

5.000

Phạm Vnạp năng lượng Đồng (Nguyễn Thái Học)

30-4 (Ngã 3 Mít Một)

4.500

6

ÂU CƠ (Quan Âm Các)

Cửa 7 ngoại ô

Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ)

3.300

7

Đ.30 tháng tư (Nối dài)

Từ tinh ranh TP..Tây Ninh

Ngã 3 vào Trường Chính Trị

6.000

8

QUỐC LỘ 22B

Ngã 3 vào Trường Chính Trị

Đến Cầu Nổi (Trường Chính Trị)

1.800

Ngã 3 vào Trường Chính Trị

Ngã Tư Hiệp Trường

1.800

Ngã Tư Hiệp Trường

Ranh thôn Hiệp Tân -Long Thành Trung

1.750

Ranh buôn bản Hiệp Tân - Long Thành Trung

Ranh xã Long Thành Nam - Trường Tây

1.450

Đoạn còn lại

1.100

9

CHÂU VĂN LIÊM (Phổ Đà Sơn-Phước Đức Cù cũ)

Phạm Văn uống Đồng

Lý Thường Kiệt

2.450

Nguyễn Huệ

An Dương Vương

2.350

10

PHẠM VĂN ĐỒNG (Nguyễn Thái Học- Phạm Ngọc Trấn cũ)

Lạc Long Quân (Ngô Tùng Châu cũ)

Sân chuyển động Hòa Thành

5.400

Sân di chuyển Hòa Thành

Ranh buôn bản Hiệp Tân -Thị trấn

4.400

11

ĐƯỜNG 781 (Đường CMT8 nối dài)

Trọn tuyến

4.000

12

AN DƯƠNG VƯƠNG (Lộ Bình Dương cũ)

Cửa 7 Tòa Thánh

Nguyễn Vnạp năng lượng Linh (Lộ Trung Hòa cũ)

3.150

13

TRẦN PHÚ (Lộ Bình Dương cũ)

Nguyễn Văn Linc (Lộ TH-NC cũ)

Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ)

3.150

Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ)

Quốc lộ 22B

2.450

14

TRỊNH PHONG ĐÁNG (Lộ Thiên Cang)

Trần Phụ (Lộ Bình Dương cũ)

Ranh làng mạc Trường Tây

2.650

Ranh Trường Tây

Hết tuyến

2.200

15

NGUYỄN VĂN LINH (Lộ Trung Hòa - Nhân Chính cũ)

Từ tinh ranh Thị trấn - Long Thành Bắc

Cổng văn hóa truyền thống ấp Long Đại

3.200

Cổng văn hóa ấp Long Đại

Ranh Trường Tây - Trường Hòa

2.900

Ranh Trường Tây - Trường Hòa

Cầu Giải Khổ

1.450

Cầu Giải Khổ

Đ. Nguyễn Lương Bằng

1.400

16

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (Thiên Tbọn họ Lộ cũ)

Nguyễn Văn Linh (Lộ TH-NC cũ)

Quốc lộ 22B

1.100

17

Đường vào chợ Trường Lưu

Nguyễn Văn Linch (Lộ Trung Hòa - Nhân Chính cũ)

Chợ Trường Lưu

2.550

18

Đường bao quanh chợ ngôi trường Lưu

Trọn tuyến

1.600

19

NGÔ QUYỀN

Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ)

Trần Phụ (Lộ Bình Dương cũ)

1.800

Trần Prúc (Lộ Bình Dương cũ)

Đường vào Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh khô (con đường vòng quanh chợ Long Hải)

2.000

Đường vào Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Đường Hốc Trâm

1.450

20

NGUYỄN VĂN CỪ

Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ)

Quốc lộ 22B

1.250

21

THƯỢNG THÂU THANH

Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ)

Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ)

1.950

Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ)

Quốc lộ 22B

1.250

22

Đường Cầu Trường Long đi Chà Là

Nguyễn Văn Linc (Lộ Trung Hòa cũ)

Cầu Trường Long

1.450

23

Đường Nhựa new ấp Hiệp Hòa

Lạc Long Quân

Quốc lộ 22B

1.600

g) Huyện Tân Châu

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đường 785 (Khu Vực vấp ngã 3 Kà Tum)

Ngã 3 Kà Tum

Cầu Đại Thắng

2.300

Ngã 3 Kà Tum

Đi làng Tân Hà (biện pháp té tía 200 mét)

2.000

Ngã 3 Kà Tum

Đi nông trường Bổ Túc (cách vấp ngã bố 200 mét)

1.400

2

Tiếp gần kề con đường 785 (bửa 3 Ka Tum)

Tiếp gần kề con đường 785

Đi ấp Đông Tiến (cho đến khi hết nhóc Chợ Tân Đông)

2.600

Đi ấp Đông Tiến (trường đoản cú rạng rỡ Chợ Tân Đông)

Đến khoảng cách 200 mét về hướng ấp Đồng Tiến

1.700

h) Huyện Trảng Bàng

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Quốc lộ 22 đoạn xóm An Tịnh

Ranh TP. Hồ Chí Minh

VPhường ấp An Bình

1.750

VP. ấp An Bình

Cầu Trưởng Chừa

1.350

2

Quốc lộ 22 đoạn làng Gia Lộc, An Hòa

Ranh TT Trảng Bàng

Giáp rỡ H. Gò Dầu

1.400

3

Đường tránh Quốc lộ 22

Đường 782 T Trảng Bàng

Ngã 3 đường Quốc lộ 22

1.050

4

Tỉnh lộ 6 (mặt đường 787B) làng An Hòa

Ranh TT Trảng Bàng

Ranh tỉnh giấc Long An

1.050

5

Tỉnh lộ 6A (đường 787A) làng Gia Lộc

Ranh TT Trảng Bàng

Kênh giáp Lộc Hưng

1.300

6

Đường DT 782

Ranh TT Trảng Bàng

Cầu Cây trường

1.350

Cầu Cây trường

Ranh Gò Dầu

1.300

7

Hương lộ 2

Ngã 4 An Bình

Cống Ông Cả

1.700

Ngã 4 An Bình

Suối Lồ Ô

1.700

8

Đường quanh KCN Trảng Bàng

Suối Lồ Ô

Ngã 3 An Khương- Ngã 3 Cây Khế - Ranh Kcông nhân Linh Trung

1.300

Ranh KCN Linh Trung

Quốc lộ 22A

1.300

9

Tỉnh lộ 787B

Ranh An Hòa-Thị trấn (cống cầu ông hố cũ)

Cầu Quan

1.400

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ ĐẤT Tại TẠI ĐÔ THỊ(Kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBNDngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Tây Ninh)

1. Thành phốTây Ninh

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

ĐẠI LỘ 30/4

Ngã 3 Lâm Vồ

Ngã tía vô BV Quân Y

7.500

Ngã ba vô BV Quân Y

Ngã bố mũi tàu

11.040

Ngã bố Mũi Tàu

Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo

11.530

Ngã tứ Trường Trần Hưng Đạo

Ranh Hòa Thành

7.500

2

TRẦN HƯNG ĐẠO

Ngã tứ Trường Trần Hưng Đạo

Ngã cha Mũi Tàu

4.600

3

PHẠM TUNG (Nguyễn Chí Thanh cũ)

Đường 30/4

Bồn binch ngôi trường Trần Đại Nghĩa

4.500

4

NGUYỄN CHÍ THANH

Đường CMT8 (Cửa Hàng chúng tôi sách máy ngôi trường học)

Hẻm số 6 (đi B4 cũ)

8.040

Hẻm số 6 (đi B4 cũ)

Đường Nguyễn Hữu Tchúng ta (Đường N)

6.000

5

LÊ LỢI

Đường CMT8

Đường Trần Hưng Đạo

6.100

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Quang Trung

3.400

6

QUANG TRUNG

Đường Trần Hưng Đạo (Ngã 3 Bác sĩ Tỷ)

Đường Trưng Nữ Vương (Cầu Thái Hòa)

1.700

7

NGUYỄN TRÃI (Lê Vnạp năng lượng Tám cũ)

Đường 30/4 nối dài

Đường CMT8 (NH Thiên Khang)

7.000

8

ĐƯỜNG C.M.T.8

Ranh TPhường Tây Ninh - Châu Thành

Hẻm số 9

4.400

Hẻm số 9

Ngã bốn Công an TP cũ

5.000

Ngã bốn Công an TPhường. cũ

Cầu Quan

13.800

Cầu Quan

Đường Hoàng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu)

12.600

Đường Hoàng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu)

Đường Điện Biên Phủ (Cửa Hòa Viện)

12.000

Đường Điện Biên Phủ (Cửa Hòa Viện)

Ranh TP - Dương Minch Châu (hướng DMC)

4.100

9

LÊ HỒNG PHONG

Đường CMT8 (Ngã 3 Ssinh sống Xây dựng)

Đường Lê Lợi

6.600

10

NGUYỄN THÁI HỌC

Đường Lê Lợi

Đường Hoàng Lê Kha

7.600

11

VÕ THỊ SÁU

Đường Hoàng Lê Kha

Đường Lạc Long Quân (Ngã 4 Ao Hồ)

6.600

12

HOÀNG LÊ KHA

Đường CMT8 (Ngã 3 Bọng Dầu)

Đường 30 tháng tư kéo dài (Cây xăng Tuyên ổn Tuấn)

12.000

13

ĐƯỜNG 3/2 (Hoàng Lê Kha nối dài)

Đường CMT8

Ngã 3 đi B4

4.300

14

LẠC LONG QUÂN (Ngô Tùng Châu)

Đường Lý Thường Kiệt (Đường Ca Bảo Đạo cũ)

Bùng binch cửa ngõ 7 nước ngoài ô

4.500

Bùng binh cửa 7 ngoại ô

Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ)

5.000

Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ)

Đường 30/4 (xẻ 3 Mkhông nhiều Một)

4.500

15

VÕ VĂN TRUYỆN (Trần Phú cũ)

Đường CMT8 (Ngã 4 Công an TPhường cũ)

Đường Trưng Nữ Vương

5.300

Ngã 3 tam giác (đối diện chợ TP)

Đường Phạm Vnạp năng lượng Chiêu

2.800

16

PHẠM VĂN CHIÊU (Đường chợ Thành phố)

Đường Trương Quyền

Đường Võ Vnạp năng lượng Truyện (Đường Trần Phú cũ)

7.000

Đường xung quanh chợ TP

Đường xung quanh chợ TP

7.700

Đường Võ Văn uống Truyện (Đường Trần Phụ cũ)

Trại cá giống

3.100

17

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Đường Yết Kiêu (Công viên)

Đường Võ Vnạp năng lượng Truyện (Phòng Giáo dục đào tạo TP)

4.200

18

NGÔ GIA TỰ

Đường Trương Quyền

Đường Yết Kiêu

4.850

19

TRƯƠNG QUYỀN

Đường CMT8 (Ngã 3 Lý Dậu)

Đường Trưng Nữ Vương (Ngã 4 Quốc Tế)

5.350

20

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Đường 30 tháng tư nối dài (Ngã 4 Trường Trần Hưng Đạo)

Đường Trương Quyền (Ngã 4 Quốc Tế)

3.200

Đường Trương Quyền (Ngã 4 Quốc tế)

Ranh TPhường - Thái Bình (phía Trại Gà)

2.600

21

YẾT KIÊU

Đường CMT8 (Cầu Quan)

Cầu Trần Quốc Toản

4.000

Cầu Trần Quốc Toản

Cầu Sắt

2.200

Cầu Sắt

Đường Trưng Nữ Vương

1.900

22

PHAN CHU TRINH

Đường CMT8 (Cầu Quan)

Bến Trường Đổi

1.800

23

TUA HAI

Đường CMT8 (Ngã 4 Công an TP cũ)

Ngã 4 Bình Minh

3.900

24

NGUYỄN VĂN TỐT

Đường CMT8

Đường Tua Hai

1.400

Đường Tua Hai

Bến Trường Đổi

1.400

Bến Trường Đổi (nhánh rẽ con đường Nguyễn Vnạp năng lượng Tốt)

Đường Tua Hai (đối lập ngôi trường Lê Văn Tám)

1.250

Phan Chu Trinh

Nguyễn Văn Tốt

1.250

25

TRẦN VĂN TRÀ

Ngã 4 Bình Minh

Hết rực rỡ phường 1

1.150

26

TRẦN QUỐC TOẢN

Đường 30 tháng tư (Bùng binc Bách hóa)

Đường Võ Văn uống Truyện (Đường Trần Phú)

6.200

27

HÀM NGHI

Đường Trần Quốc Toản

Đường Quang Trung

1.800

28

TRƯƠNG ĐỊNH

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hàm Nghi (Cặp hậu cần công an cũ)

1.800

29

PASTEUR

Đường CMT8 (Cặp công viên)

Đường Lê Vnạp năng lượng Tám (Đường Nguyễn Trãi cũ)

3.950

30

LÊ VĂN TÁM (Nguyễn Trãi)

Đường Trần Quốc Toản (Nhà khách Hoa Hồng)

Đường Quang Trung

1.800

31

NGUYỄN VĂN CỪ

Đường Pasteur (Cặp UBMTTQ tỉnh)

Nguyễn Thị Minh Khai

1.650

32

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Đường 30 tháng tư (Cổng Tỉnh ủy)

Đường Trần Hưng Đạo

2.350

33

NGUYỄN HỮU THỌ (Đường N)

Đường 30/4

Làng Hòa Bình

3.500

Làng Hòa Bình

Hết rỡ ràng Phường 3

3.000

Hết trẻ ranh Phường 3

Bệnh viện Y học tập cổ truyền

2.500

Bệnh viện Y học tập cổ truyền

Huỳnh Tấn Phát (lộ 20)

2.000

34

ĐIỆN BIÊN PHỦ (Lộ Bình Dương)

Đường CMT8 (Cửa Hòa Viện)

Ranh phường Hiệp Ninh (Cầu Vườn Điều)

5.760

Ranh phường Hiệp Ninc (Cầu Vườn Điều)

Đường Bời Lời

4.920

35

NGUYỄN TRỌNG CÁT (Cao Thượng Phẩm)

Đường CMT8

Đường Trường Chinh

2.600

Đường Trường Chinh

Suối Vườn Điều

1.900

Suối Vườn Điều

Đường Bời Lời

2.200

36

HUỲNH TẤN PHÁT (Lộ đôi mươi - Chợ Bắp)

Đường CMT8

Đường Trường Chinh

2.900

Đường Trường Chinh

Suối Vườn Điều

2.550

Suối Vườn Điều

Đường Bời Lời

2.000

37

NGUYỄN VĂN RỐP.. (Lộ Kiểm)

Đường Lạc Long Quân

Đường CMT8 (Cây Gõ)

5.000

38

HUỲNH CÔNG GIẢN (Đường mới)

Đường Hoàng Lê Kha

Đường Nguyễn Trãi (Đường Lê Văn Tám cũ)

2.500

Nguyễn Trãi (Đường Lê Vnạp năng lượng Tám cũ)

Đường Lạc Long Quân (Đường Ngô Tùng Châu cũ)

2.150

39

ĐẶNG NGỌC CHINH (Đường 1)

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Tkhô giòn cũ)

Đường Đặng Văn Lý (Đường L)

4.000

40

ĐƯỜNG 2

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ)

Đường Trường Chinc (Đường I)

1.200

41

ĐƯỜNG 3

Đường Trường Chinch (Đường I)

Đường Nguyễn Hữu Tchúng ta (Đường N)

1.400

42

NAM KỲ KHỞI NGHĨA (Đường 4)

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh hao cũ)

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

4.000

43

ĐƯỜNG 5

Đường Lê Duẩn (Đường C)

Đường Nguyễn Hữu Tbọn họ (Đường N)

2.500

44

NGUYỄN VĂN BẠCH (Đường 6)

Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Tkhô cứng cũ)

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N)

3.500

45

ĐƯỜNG M

Đường 3

Đường Nguyễn Chí Thanh hao (Đường 7)

2.500

46

ĐẶNG VĂN LÝ (Đường L)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Tkhô cứng (Đường 7)

3.500

47

NGUYỄN VĂN THẮNG (Đường K)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Tkhô hanh (Đường 7)

3.500

48

TRƯỜNG CHINH (Đường I)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Tkhô hanh (Đường 7)

5.500

Đường Nguyễn Chí Tkhô nóng (Đường 7)

Trụ slàm việc Công an TP.. mới

4.000

49

ĐƯỜNG H

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4)

Đường Nguyễn Văn Bạch (Đường 6)

2.500

50

ĐƯỜNG G

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4)

Đường Nguyễn Văn uống Bạch (Đường 6)

2.500

51

ĐƯỜNG E

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4)

Đường Nguyễn Chí Thanh khô (Đường 7)

2.000

52

DƯƠNG MINH CHÂU (Đường F)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh hao (Đường 7)

4.500

53

TRƯƠNG TÙNG QUÂN (Đường Đ)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7)

4.500

54

LÊ DUẨN (Đường C)

Đường 30/4

Đường Nguyễn Chí Thanh khô (Đường 7)

5.500

55

ĐƯỜNG B

Đường Đặng Ngọc Chinc (Đường 1)

Đường Nguyễn Vnạp năng lượng Bạch (Đường 6)

2.500

56

LIÊN RANH KP3- KP4, P4 (Đường mới)

Đường Nguyễn Văn uống Rốp

Đường Lạc Long Quân

2.100

57

ĐƯỜNG M-N (Đường mới)

Đường Lạc Long Quân

Hẻm số 7 - Võ Thị Sáu

2.100

58

HUỲNH CÔNG NGHỆ (Quán 3 Tốt)

Đường Trưng Nữ Vương

Khu Tái định cư

1.350

Khu tái định cư

Ranh Phường 1-Châu Thành (Xí nghiệp phân tử điều)

900

59

HỒ VĂN LÂM

Đường Võ Vnạp năng lượng Truyện

Đường Yết Kiêu

1.750

60

PHẠM VĂN XUYÊN (Đường 6)

Đường CMT8

B4 cũ

3.000

B4 cũ

Đường Trường Chinh (Đường I)

2.500

61

PHẠM CÔNG KHIÊM

Đường 30/4

Hết tuyến

1.050

62

BỜI LỜI (Đường 790)

Ngã bố Lâm Vồ

Ngã 3 Điện Biên Phủ

3.000

Ngã 3 Điện Biên Phủ

Ngã 3 con đường nhựa (phía DMC)

2.000

Ngã 3 mặt đường vật liệu bằng nhựa (hướng DMC)

Ranh TP - Dương Minh Châu (phía DMC)

1.000

63

Đường Thuyền (mặt đường vào chợ Cư Trú)

Đường Điện Biên Phủ

Hết rỡ ràng chợ Cư trú (Vnạp năng lượng chống KPhường Ninch Đức)

1.900

Hết nhãi con chợ Cư Trú (Vnạp năng lượng phòng KPhường Ninh Đức)

Cực lạc Thái Bình

1.300

64

Đường hang cùng ngõ hẻm 16 Điện Biên Phủ (trước trường tiểu học Ngô Quyền)

Đường Điện Biên Phủ

Ngã bốn lộ đỏ

1.700

Ngã tư lộ đỏ

Cuối tuyến (hết con đường nhựa)

1.200

65

Đường hang cùng ngõ hẻm 14 Điện Biên Phủ (trước ngôi trường tè học tập Ngô Quyền)

Đường Điện Biên Phủ

Ngã bốn lộ đỏ

1.700

Ngã bốn lộ đỏ

Cuối con đường (hết con đường nhựa)

1.200

66

Đường hẻm số 6 Điện Biên Phủ (đường vào Văn uống phòng Khu phố Ninch Phước)

Đường Điện Biên Phủ

Ngã 3 nhựa (ra cửa ngõ 12 Tòa Thánh)

1.700

Ngã 3 vật liệu bằng nhựa (ra cửa 12 Tòa Thánh)

Cuối tuyến (không còn mặt đường nhựa)

1.200

67

Huỳnh Văn uống Thanh

Đường Bời Lời

Đường số 33

1.500

Đường số 33

Cuối tuyến (không còn mặt đường nhựa)

1.150

68

Đường số 4 Trần Phú

Cuối đường (hết con đường nhựa)

2.000

69

Đường số 33 Bời Lời

Đường Bời Lời (trạm xăng dầu số 170)

Cuối đường (không còn trẻ ranh Ninch Sơn)

1.600

70

Huỳnh Công Thắng

Đường Trần Vnạp năng lượng Trà

Cuối con đường (không còn con đường nhựa)

1.000

71

Đường A Lộ Chánh Môn (cặp ngôi trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt)

Đường Nguyễn Trãi

Đường Lạc Long Quân

2.000

2. Huyện Bến Cầu

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

NGUYỄN TRUNG TRỰC (Tỉnh lộ 786)

Bồn binc về phía nam

Đường bao Thị trấn

2.150

Đường bao Thị trấn

Hết ranh ma Thị trấn

1.100

2

NGUYỄN VĂN ĐỘ (Tỉnh lộ 786)

Bồn binc về phía tây

Đường ngóc ngách công ty ông Bá

2.050

Đường ngóc ngách bên ông Bá

Hết trẻ ranh Thị trấn

1.100

3

ĐẶNG VĂN SON (Đường đi buôn bản Lợi Thuận)

Đường đi Lợi Thuận (Bồn binc về hướng đông)

Hết ranh mãnh Thị trấn

2.000

4

NGUYỄN TRUNG TRỰC (Đường đi Bến Đình)

Đường đi Bến Đình (Bồn binh về phía bắc)

Trường TH Thị Trấn

2.400

Trường TH Thị trấn

Hết oắt Thị trấn

1.260

5

ĐƯỜNG BAO THỊ TRẤN

Giao lộ mặt đường Đặng Vnạp năng lượng Son (đi làng Lợi Thuận)

Hết oắt con Thị trấn

900

Giao lộ con đường Đặng Văn uống Son (đi làng Lợi Thuận)

Giao lộ cùng với tỉnh giấc lộ 786

1.080

Giao lộ đường Nguyễn Văn Độ (đơn vị ông Dương Văn Dự)

Giao lộ đường Nguyễn Trung Trực (Đìa xù)

500

Giao lộ mặt đường Nguyễn Vnạp năng lượng Độ (khu đất ông Lê Vnạp năng lượng Chưng)

Hết tinh ma thị trấn

400

6

ĐƯỜNG NHỰA

Giao lộ Đường Nguyễn Trung Trực (tỉnh giấc lộ 786) (Phòng LĐ-TB&XH)

Đường bao Thị trấn (đơn vị ông Dưng)

900

Giao lộ đường Đặng Vnạp năng lượng Son (nhà ông Phụ)

Nhà ông Rẽn

800

Giao lộ Đường Nguyễn Trung Trực (đơn vị ông Tân)

Nhà ông Lực

800

Giao lộ Đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ bỏ cây xăng số 33)

Đến quán Cánh đồng hoang (đơn vị ông Lê Quảng Tây)

800

Giao lộ mặt đường Nguyễn Văn uống Độ (đoạn từ bên ông Năm Tbọn họ, ngóc ngách 1137)

Đến quán Cánh đồng hoang (đơn vị ông Lê Quảng Tây)

800

Giao lộ con đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ bỏ bên ông Hồ Minch Vũ)

Đến hết nhóc con thị xã (đơn vị ông Nguyễn Thanh khô Liêm)

700

Giao lộ con đường Nguyễn Văn uống Độ (nhà ông Lê Văn Cửa)

Đội thực hành án huyện

400

3. Huyện ChâuThành

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TUYẾN ĐT 781

Ngã tứ huyện

Đầu con đường Võ Thị Sáu

1.240

Đầu con đường Võ Thị Sáu

Ranh Thị trấn - Trí Bình

1.240

2

HOÀNG LÊ KHA (Hương lộ 6 cũ)

Ranh Thái Bình-Thị trấn

Ngã bốn huyện

1.500

Ngã tứ huyện

Cách chợ Cao Xá 100 mét

1.350

Chợ Cao xá và bí quyết chợ Cao xá 100 mét

1.900

Cách chợ Cao xá 100 mét

Ngã 3 về thôn Trí Bình

1.350

Ngã 3 về thôn Trí Bình

Ngã 3 Tầm Long

950

3

ĐƯỜNG TUA II - ĐỒNG KHỞI (Hương lộ 3)

Ngã tư huyện

Giáp điện lực Châu Thành

1.200

Giáp năng lượng điện lực Châu Thành

Ngã 4 vành đai khử Mỹ (xẻ 3 Sọ cũ)

600

Ngã 4 vòng đai khử Mỹ (ngã 3 Sọ cũ)

Giao lộ đường D14 và Hương lộ 3

600

4

PHẠM TUNG

Ngã 4 Tam Hạp

Ranh Thị trấn - Thái Bình

500

5

VÕ THỊ SÁU

Từ ĐT 781

Giáp con đường Hoàng Lê Kha

600

Giáp mặt đường Hoàng Lê Kha

Hết mặt đường vật liệu bằng nhựa vào nhà thờ Cao Xá

1.250

Hết mặt đường vật liệu nhựa vào nhà thờ Cao Xá

Cuối mặt đường Võ Thị Sáu

650

6

LÊ THỊ MỚI

Giáp mặt đường Hoàng Lê Kha

Hết nhà thờ Phụ Ninh

1.200

Hết nhà thời thánh Prúc Ninh

Hết đường vật liệu bằng nhựa Lê Thị Mới

900

4. Huyện DươngMinh Châu

ĐVT:Nghìn đồng/m2

Số TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

1

NGUYỄN CHÍ THANH

Trịnh Đình Thảo (Ngã tứ Thị trấn)

Đường số 16 (Đường vào Huyện đoàn)

3.300

Đường số 16 (Đường vào Huyện đoàn)

Cầu Xa Cách

4.030

Cầu Xa Cách

Ngô Văn Rạnh (Hết nghĩa địa Liệt sĩ)

1.100

Ngô Văn Rạnh (Hết tha ma Liệt sĩ)

Ngã 3 Bờ Hồ

1.350

Ngã 3 Bờ Hồ đi cống ngầm (trọn tuyến)

470

2

TRỊNH ĐÌNH THẢO

Nguyễn Chí Tkhô cứng (Ngã tư Thị trấn)

Ung Văn Khiêm (Hết sảnh bóng (cũ))

1.240

Ung Văn Khiêm (Hết sân láng (cũ))

Đường số 27 (Ngã bốn bên ông 2 Háo)

560

Đường số 27 (Ngã tứ đơn vị ông 2 Háo)

Suối Cạn

250

Nguyễn Chí Tkhô nóng (Ngã tư Thị trấn)

Châu Văn uống Liêm (Ngã 3 cua quẹo bên 9 Mé)

350

3

CÙ CHÍNH LAN

Trịnh Đình Thảo (Đường vào cơ giới)

Dương Minc Châu (Đường xung quanh chợ Huyện)

1.200

4

Đường số 27 (Đường vào trường cấp III)

Cù Chính Lan (Ngã tía Trường Thị trấn)

Trịnh Đình Thảo (Ngã bốn cơ giới)

500

5

  • Thai 35 tuần đau bụng lâm râm
  • Cách trồng bí siêu ngọn
  • Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 học kì 2
  • Gia đình là số 1 (phần 1) 2006 full 167/167 tập vietsub thuyết minh, phim nhanh