Các bài toán tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán thù lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức là bài xích tân oán học sinh áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phnghiền nhân, phân chia, cùng, trừ nhằm tính toán quý giá.Bài học toán thù lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức bây giờ, channeljc.com vẫn nói lại những kỹ năng và kiến thức đề xuất lưu giữ với các dạng bài bác tập áp dụng nhằm học viên luyện tập.

Bạn đang xem: Các bài toán tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học tính quý giá của biểu thức

1.1. ví dụ như 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện tại phnghiền tính theo đồ vật tự trường đoản cú đề nghị qua trái ta có:

1 cùng 7 bằng 8, viết 8

5 cộng 4 bằng 9, viết 9

9 cộng 7 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính giá trị biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện phxay tính theo quy tắc nhân chia trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ gồm phxay nhân cùng phxay phân chia hoặc phxay trừ và phxay cùng, ta tiến hành tính toán từ trái qua cần.

Nếu vào biểu thức, có cả phnghiền nhân, phxay phân tách, phép cộng cùng phnghiền trừ, ta tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, tất cả vết ngoặc, ta thực hiện phxay tính sống vào ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

b) Thực hiện biểu thức gồm phxay cộng

Nhóm các số hạng trong biểu thức đang mang đến thành đội bao gồm tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn ngàn.Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Lúc đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không thay đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập áp dụng tính quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức Theo phong cách dễ dàng tuyệt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính cực hiếm của phnghiền tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lkhông nhiều dầu, biết ngày lắp thêm hai bán được ít hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi hằng ngày bán được bao nhiêu lkhông nhiều dầu.

Xem thêm: Nhân Viên Trông Quán Net - Tuyển Nhân Viên Coi Tiệm Net

Bài 6. Tú tất cả 76 viên bi, số bi của An vội 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo nguyên tắc của phnghiền nhân, phân tách, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo nguyên tắc của biểu thức bao gồm đựng phxay cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, các chữ số đặt trực tiếp mặt hàng với nhau. Thực hiện tại phnghiền tính tự phải qua trái. Ta có:

*

7 cùng 5 bởi 12, viết 2 ghi nhớ 1

3 cùng 4 bằng 7 thêm một bởi 8, viết 8

8 cộng 2 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cùng 1 bằng 3 thêm 1 bởi 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cộng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cùng 1 bởi 6 thêm một được 7, viết 7

8 cộng 0 bởi 8, viết 8

4 cộng 2 bởi 6, viết 6

Hạ 19 xuống được công dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 không trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm một bởi 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1

4 trừ 3 bởi 1, viết 1

6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Từng Ngày bán được số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lkhông nhiều dầu)

Ngày đầu tiên bán tốt hơn ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lkhông nhiều dầu)

Vậy ngày trước tiên bán được 2624 lkhông nhiều, ngày vật dụng hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính số lượng các số hạng vào dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta bao gồm số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số bên trên có 18 số hạng

b) Các tính tổng vào hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng > : 2

Theo bài bác ra ta tất cả tổng của hàng số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số bên trên là 630

4. các bài tập luyện trường đoản cú luyện tân oán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận lợi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những hàng số.

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500

Tân oán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thứcyêu thương cầuhọc viên yêu cầu áp dụng những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng để giải. Để nhỏ tiếp thu kiến thức giỏi hơn phú huynh rất có thể tham khảo những khóa đào tạo toán thù online trên channeljc.com nhé!