Công nghiệp dệt may

Tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Công nghiu1ec7p Du1ec7t May Hà Nu1ed9i. Tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Công nghiu1ec7p Du1ec7t May Hà Nu1ed9i là tru01b0u1eddng siêng u0111ào tu1ea1o nguu1ed3n nhân lu1ef1c chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao mang đến ngành Du1ec7t May. Hu1eb1ng nu0103m, su1ed1 lu01b0u1ee3ng tuyu1ec3n sinch u0110u1ea1i hu1ecdc cu1ee7a tru01b0u1eddng chiu1ebfm khou1ea3ng 40% tu1ed5ng su1ed1 tuyu1ec3n sinch ngành Du1ec7t May cu1ee7a cu1ea3 nu01b0u1edbc. Tru01b0u1eddng là cu01a1 su1edf giáo du1ee5c u0110u1ea1i hu1ecdc duy nhu1ea5t tu1ea1i Viu1ec7t Nam u0111ào tu1ea1o trình u0111u1ed9 u0110u1ea1i hu1ecdc, Cao u0111u1eb3ng phu1ee5c vu1ee5 mang lại quy mô Chuu1ed7i cung u1ee9ng du1ec7t may trả chu1ec9nh, bao gu1ed3m 07 ngành: Công nghu1ec7 Su1ee3i, Du1ec7t; Thiu1ebft ku1ebf thu1eddi trang; Công nghu1ec7 may; Công nghu1ec7 ku1ef9 thuu1eadt Cu01a1 khí; Công nghu1ec7 ku1ef9 thuu1eadt u0111iu1ec7n, u0111iu1ec7n tu1eed; Quu1ea3n lý công nghiu1ec7p du1ec7t may; Marketing thu1eddi trang, vu1edbi bài bản 5000 sinh viên. Tru1ea3i qua 54 nu0103m xây du1ef1ng và tru01b0u1edfng thành, Nhà tru01b0u1eddng u0111ã u0111u01b0u1ee3c u0110u1ea3ng cùng Nhà nu01b0u1edbc tu1eb7ng thu01b0u1edfng Huân chu01b0u01a1ng Lao u0111u1ed9ng, Huân chu01b0u01a1ng u0110u1ed9c lu1eadp….Nhiu1ec1u giu1ea3ng viên và sinh viên cu1ee7a Nhà tru01b0u1eddng u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 cao trong những Hu1ed9i thi toàn quu1ed1c với ku1ef9 nu0103ng nghu1ec1 ASEAN. Trong suu1ed1t chiu1ec1u nhiều năm phân phát triu1ec3n, tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Công nghiu1ec7p Du1ec7t May Hà Nu1ed9i u0111u01b0u1ee3c xem là hình mu1eabu cu1ee7a su1ef1 u0111u1ed5i mu1edbi trong những cu01a1 su1edf u0111ào tu1ea1o nhân lu1ef1c mang đến ngành Du1ec7t May. Tru01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c thành lu1eadp nu0103m 1967, sau nhiu1ec1u lu1ea7n nâng cu1ea5p cùng u0111u1ed5i tên u0111u1ebfn ngày 04/6/năm ngoái, Thu1ee7 tu01b0u1edbng Chính phu1ee7 u0111ã phát hành Quyu1ebft u0111u1ecbnh su1ed1 769/Qu0110-TTg vu1ec1 viu1ec7c thành lu1eadp tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Công nghiu1ec7p Du1ec7t May Hà Nu1ed9i. Lu1ecbch su1eed bên tru01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec3n sang trang mu1edbi, cùng vu1edbi u0111ó là mu1ed9t lou1ea1t cầm cố u0111u1ed5i, u0111u1ed5i mu1edbi trong công tác làm việc quu1ea3n tru1ecb u0111u1ea1i hu1ecdc gu1eafn vu1edbi viu1ec7c cung cu1ea5p nhân lu1ef1c cu1ed1t lõi đến ngành Du1ec7t May Viu1ec7t Nam u0111áp u1ee9ng yêu cu1ea7u cu1ee7a cuu1ed9c giải pháp mu1ea1ng 4.0. Thu1ef1c hiu1ec7n u0111u1ed5i mu1edbi là yêu cu1ea7u cu1ea5p thiu1ebft u0111u1eb7t ra u0111u1ed1i vu1edbi Tru01b0u1eddng; u0111u1ed5i mu1edbi trên mu1ecdi mu1eb7t, u0111u1ed5i mu1edbi các lu0129nh vu1ef1c u0111u01b0u1ee3c Tru01b0u1eddng triu1ec3n khai mu1ed9t phương pháp tích cu1ef1c, quyu1ebft liu1ec7t và phát huy hiu1ec7u quu1ea3 rõ ru1ec7t. 1. u0110u1ed5i mu1edbi nhu1eadn thu1ee9c trong bu1ed1i cu1ea3nh tu1ef1 chu1ee7, chuyu1ec3n u0111u1ed5i su1edmột trong biện pháp mu1ea1ng công nghu1ec7 4.0 Lãnh u0111u1ea1o Nhà tru01b0u1eddng luôn xác u0111u1ecbnh “Tu01b0 tu01b0u1edfng ko thông thì vác bình tông cu0169ng ko nu1ed5i”. Nhu1eadn thu1ee9c u0111u01b0u1ee3c tu1ea7m quan lại tru1ecdng cu1ee7a công tác tu01b0 tu01b0u1edfng, Ban lãnh u0111u1ea1o tru01b0u1eddng su1edbm xác u0111u1ecbnh phu1ea3i cố gắng u0111u1ed5i, u0111u1ed5i mu1edbi nhu1eadn thu1ee9c được cán bu1ed9, giu1ea3ng viên, nhân viên tru01b0u1edbc khiu0111u1ed5i mu1edbi các lu0129nh vu1ef1c không giống. Vu1edbi phương pháp có tác dụng có hu1ec7 thu1ed1ng đề nghị tu01b0 tu01b0u1edfng “tu1ef1 chu1ee7 u0111u1ea1i hu1ecdc”, “u0111u1ed5i mu1edbi giáo du1ee5c u0111u1ea1i hu1ecdc” u0111u01b0u1ee3c thu1ea5m nhuu1ea7n sâu su1eafc vào mu1ed7i cá thể cu1ee7a tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Công nghiu1ec7p Du1ec7t May Hà Nu1ed9i. Mu1ed7i cá thể có tác dụng viu1ec7c mu1ed9t cách tu1ef1 nguyu1ec7n, phu1ea5n u0111u1ea5u vị su1ef1 phát triu1ec3n cu1ee7a bu1ea3n thân và cu1ee7a Tru01b0u1eddng, nu0103ng suu1ea5t, chu1ea5t lu01b0u1ee3ng, hiu1ec7u quu1ea3 công viu1ec7c chuyu1ec3n biu1ebfn rõ ru1ec7t.


Bạn đang xem: Công nghiệp dệt may


Xem thêm: { Hướng Dẫn Làm Máy Chiếu Phim 120 Inch Từ Smartphone, Cách Làm Máy Chiếu Cho Smartphone Không Đến 100KXem thêm: 2018 Fifa World Cup™: Nhật Bản, Tin Tức Về Senegal Vs Nhật Bản

Trong những phòng, ban mu1ecdi cán bu1ed9, nhân viên u0111u1ec1u núm u0111u1ed5i phu01b0u01a1ng pháp làm cho viu1ec7c, thu1ef1c hiu1ec7n cu1ea3i tiu1ebfn công viu1ec7c. Giu1ea3ng viên tu1ef1 nâng cao trình u0111u1ed9, cu1eadp nhu1eadt kiu1ebfn thu1ee9c thu1ef1c tu1ebf, tiu1ebfp cu1eadn các phu01b0u01a1ng pháp giu1ea3ng du1ea1y học hu1ecdc, u0111áp u1ee9ng yêu thương cu1ea7u cu1ee7a viu1ec7c du1ea1y và hu1ecdc trong cuu1ed9c giải pháp mu1ea1ng công nghu1ec7 4.0. Gu1ea7n 80% giu1ea3ng viên bao gồm trình u0111u1ed9 thu1ea1c su1ef9, tiu1ebfn su0129 với bao gồm 2-5 nu0103m gớm nghiu1ec7m công tác làm việc tu1ea1i doanh nghiu1ec7p là ku1ebft quu1ea3 cu1ee7a su1ef1 u0111u1ed5i mu1edbi vào nhu1eadn thu1ee9c nâng cao trình u0111u1ed9 u0111áp u1ee9ng chuu1ea9n cu1ee7a tru01b0u1eddng u0111u1ea1i hu1ecdc u1ee9ng du1ee5ng. u0110ây cu0169ng là u0111iu1ec3m nu1ed5i tru1ed9i cu1ee7a u0111u1ed9i ngu0169 giu1ea3ng viên Nhà tru01b0u1eddng so vu1edbi những cu01a1 su1edf u0111ào tu1ea1o không giống. Qua u0111ó giúp nâng cấp chu1ea5t lu01b0u1ee3ng u0111ào tu1ea1o theo u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng u1ee9ng du1ee5ng, phù hu1ee3p vu1edbi thu1ef1c tiu1ec5n chuyu1ec3n u0111u1ed5i su1ed1 tu1ea1i doanh nghiu1ec7p trong bu1ed1i cu1ea3nh biện pháp mu1ea1ng công nghu1ec7 4.0. 2. u0110u1ed5i mu1edbi trong u0111ào tu1ea1o, nghiên cu1ee9u khoa hu1ecdc với phu1ee5c vu1ee5 cu1ed9ng u0111u1ed3ng u0110ào tu1ea1o, nghiên cu1ee9u khoa hu1ecdc với phu1ee5c vu1ee5 cu1ed9ng u0111u1ed3ng là 3 tru1ee5 cu1ed9t u0111u01b0u1ee3c ví nhu01b0 kiu1ec1ng cha chân cu1ee7a cu01a1 su1edf giáo du1ee5c u0111u1ea1i hu1ecdc. Thu1eddi gian qua, tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Công nghiu1ec7p Du1ec7t May Hà Nu1ed9i u0111ã thu1ef1c hiu1ec7n u0111u1ed5i mu1edbi u0111u1ed3ng bu1ed9 cu1ea3 03 tru1ee5 cu1ed9t bên trên u0111ó là: Thu1ee9 nhu1ea5t, u0111u1ed5i mu1edbi trong u0111ào tu1ea1o u0110ào tu1ea1o theo u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng u1ee9ng du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c triu1ec3n khai u0111u1ed3ng bu1ed9, tích hu1ee3p những thành tu1ef1u cu1ee7a biện pháp mu1ea1ng công nghu1ec7 4.0 theo chuu1ea9n quu1ed1c tu1ebf. Viu1ec7c u0111u1ed5i mu1edbi công tác u0111ào tu1ea1o u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n cu1ea3 vu1ec1 chu01b0u01a1ng trình u0111ào tu1ea1o cùng phu01b0u01a1ng pháp giu1ea3ng du1ea1y. - Vu1ec1 chu01b0u01a1ng trình u0111ào tu1ea1o Chu01b0u01a1ng trình u0111ào tu1ea1o u0111u01b0u1ee3c phạt triu1ec3n bu1edfi tu1eadp thu1ec3 giu1ea3ng viên tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Công nghiu1ec7p Du1ec7t May Hà Nu1ed9i với các chuyên gia nhiu1ec1u ghê nghiu1ec7m u0111u1ebfn tu1eeb doanh nghiu1ec7p du1ec7t may, có tmê mẩn khu1ea3o, ku1ebf thu1eebố chu01b0u01a1ng trình u0111ào tu1ea1o trình u0111u1ed9 u0111u1ea1i hu1ecdc cu1ee7a nhiu1ec1u nu01b0u1edbc tiên tiu1ebfn trên thu1ebf giu1edbi và vào khu vực vu1ef1c nhu01b0: Mu1ef9, Anh, Vương Quốc của nụ cười, u1ea4n u0110u1ed9…, chu01b0u01a1ng trình phù hu1ee3p vu1edbi nhu cu1ea7u cu1ee7a doanh nghiu1ec7p, theo u0111u1eb7c thù cu1ee7a ngành Du1ec7t May du1ef1a trên khu1ed1i kiu1ebfn thu1ee9c nu1ec1n tu1ea3ng. Nu1ed9i dung các hu1ecdc phu1ea7n gu1eafn liu1ec1n vu1edbi vu1ecb trí viu1ec7c làm tu1ea1i doanh nghiu1ec7p. Chu01b0u01a1ng trình u0111u01b0u1ee3c rà soát, u0111ánh giá cùng cu1eadp nhu1eadt thu01b0u1eddng xuim, nhu1eb1m bu1ed5 sung công nghu1ec7 mu1edbi, ku1ef9 nu0103ng khu1edfi nghiu1ec7p, ku1ef9 nu0103ng mu1ec1m, ku1ef9 nu0103ng quu1ea3n tru1ecb, những ku1ef9 nu0103ng thu1ef1c tu1ebf u0111áp u1ee9ng yêu cu1ea7u cu1ee7a thu1ecb tru01b0u1eddng lao u0111u1ed9ng theo hu01b0u1edbng tiu1ec7m cu1eadn vu1edbi chuu1ea9n khu vực vu1ef1c và quu1ed1c tu1ebf. Các chu01b0u01a1ng trình u0111ào tu1ea1o u0111ã tu0103ng thu1eddi lu01b0u1ee3ng cho sinc viên u0111i thu1ef1c hành, thu1ef1c tu1eadp tu1ea1i doanh nghiu1ec7p; tu0103ng cu01b0u1eddng các bài bác tu1eadp lu1edbn, u0111u1ed3 án hu1ecdc phu1ea7n, du1ef1 án giúp sinch viên rèn luyu1ec7n ku1ef9 nu0103ng tu01b0 duy tu1ed5ng hu1ee3p u0111u1ec3 giu1ea3i quyu1ebft các vu1ea5n u0111u1ec1 trong các thu1ef1c tu1ebf. - u0110u1ed5i mu1edbi phu01b0u01a1ng pháp giu1ea3ng du1ea1y Giu1ea3ng du1ea1y u0111u1ea1i hu1ecdc gu1eafn liu1ec1n vu1edbi tu1eebng ngành cu1ee5 thu1ec3, bgiết hại thu1ef1c tiu1ec5n kinh tu1ebf - xóm hu1ed9i và su1ef1 phát triu1ec3n cu1ee7a khoa hu1ecdc, công nghu1ec7 tương quan. Viu1ec7c u0111u1ed5i mu1edbi phu01b0u01a1ng pháp giu1ea3ng du1ea1y u0111u1ea1i hu1ecdc u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n theo hu01b0u1edbng “lu1ea5y ngu01b0u1eddi hu1ecdc làm cho trung tâm”, phát huy tính tích cu1ef1c, chu1ee7 u0111u1ed9ng, sáng sủa tu1ea1o, tu1ef1 hu1ecdc cu1ee7a sinch viên, ku1ebft hu1ee3p nhuu1ea7n nhuyu1ec5n và sáng tu1ea1o các phu01b0u01a1ng pháp du1ea1y hu1ecdc, ku1ebft hu1ee3p hou1ea1t u0111u1ed9ng cá thể vu1edbi hou1ea1t u0111u1ed9ng nhóm, tu0103ng cu01b0u1eddng ku1ef9 nu0103ng thu1ef1c hành ku1ef9 thuu1eadt cùng thu1ef1c hành tu01b0 duy mang lại sinc viên.

Chuyên mục: Blogs