Top 15 đề thi tiếng anh lớp 7 mới học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 20trăng tròn - 2021 bao gồm 5 đề đánh giá cuối học tập kì 2 tất cả lời giải cụ thể cố nhiên bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Top 15 đề thi tiếng anh lớp 7 mới học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 là tư liệu ôn thi học tập kì 2 có lợi cho các em học viên lớp 7, góp các em củng rứa kiến thức, có tác dụng quen với các dạng thắc mắc thường gặp vào đề thi. Trong khi, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, nhằm ra đề thi học kì 2 đến học viên của chính mình. Mời thầy cô và các em học viên tham khảo nội dung cụ thể vào nội dung bài viết dưới đây.


Sở đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 20trăng tròn - 2021

Đề thi kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 20trăng tròn - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 20trăng tròn - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 7

Tên Chủ đề

Nhận biết 30%

Thông hiểu 20%

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

Cấp độ thấp 20%

Cấp độ cao 30%

A.Phonetics

- Sound

- Stress

4câu x

0,25

= 1đ

4câu

= 10%

B.Vocabularyvà Grammar

Choose

the correct answer

4câu x

0,25

= 1đ

Match the half-sentences

4câu x

0,25

=1đ

Choose the correct answer

2câu x

0,25

=0,5đ

Choose

the correct answer

2câu x

0,25

=0.5đ

12câu

=30 %

C. Reading

Read the passage & answer the following questions

1câu x

0,5đ

= 0.5đ

Read the passage & answer the following questions

2câu x

0,5đ

=1đ

Read the passage và answer the following questions

1câu x

0,5đ

=0.5đ

4 câu

=20%

D. Writing

Do as directed

4câu x

0,25đ

=1đ

Put the verbs in brackets in the correct tense form.

3câu =1đ

7câu

= 20%

E. Listening

Listen choose the best answer

4câu x

0,25đ

= 1đ

Listen. Then put the words or a number in each blank lớn complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

Listen. Then put the words or a number in each blank lớn complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

8câu

= 20%

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

12 câu 3điểm=

30%

1 câu

0.5điểm=

5%

6 câu 1.5điểm=

15%

6 câu

2 điểm =

20%

10 câu 3điểm=

30%

35 câu

10đ

100%


Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2

I. PHONETICS ( 1p)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ bỏ bao gồm phần gạch men chân vạc âm khác với những từ còn lại): (0.5p)

1. A. wanted B. cooked C. watched D. talked

2. A. catch B. chat C. school D. mechanic

II. Choose the word whose main ức chế is placced differently from the others.(Chọn 1 tự tất cả lốt trọng âm khác với các từ bỏ còn lại): (0.5p)

1. A. defeat

B. measure

C. invent

D. perform

2. A. contestant

B. adventure

C. carelessly

D. attraction

B. VOCABULARY và GRAMMAR ( 3ps)

I. Choose the best answer: (Chọn câu trả lời đúng nhất): (2ps)

1. I hate carrots và I don’t lượt thích peas, ………………………….

A. so

B. too

C. either

D. neither

2. What are the …………………………..of the comtháng cold?

A. coughing

B. symptoms

C. headache

D. sneezing

3. My mother always drives ……………………………..

A. careful

B. carefully

C. slow

D. quick

4. ……………………………. is the capital of Viet Nam.

A. Vientiane

B. Jakarta

C. Ha Noi

D. Yangon

5. Children should ………………………….. outdoors.

A. play

B. playing

C. to play

D. plays

6. General Giap’s defeated the French at Dien Bien Phu in ……………………………..

A. 1945

B. 1950

C. 1952

D. 1954

7. Don’t eat too ……………………. candy.

A. much


B. many

C. less

D. few

8. What is his …………………………..?- He is 40 kilos.

A. weigh

B. weight

C. heavy

D. tall

II. Match the sentences in column A with the answers in column B. (Nối những câu ngơi nghỉ cột A cùng với câu tương thích nghỉ ngơi cột B): (1p)

ABAnswers

1. What’s the matter with Ba?

a. Neither does my sister.

1-

2. Come và play volleyball, Hoa?

b. Because he missed the bus.

2-

3. I don’t carrots.

c. He has a headabịt.

3-

4. Why did he come to lớn school late this morning?

d. I’m sorry. I should clean my room?

4-

C. READING: (2ps)

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn vnạp năng lượng cùng trả lời những câu hỏi):

Thomas Edison was an inventor. His most famous invention was the electric light bulb. He also establishes the first central power station in Thủ đô New York City. This led to the construction of other the power stations in the USA và Europe. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone & motion pictures.

1. Who was Thomas Edison ?

………………………………………………………

2. What was his most invention?

………………………………………………………

3. What did he establish in New York City?

………………………………………………………

4. How many things did he invent during his lifetime?

………………………………………………………

D. WRITING (2ps)

I. Do as directed in the brackets. (Làm theo đòi hỏi trong ngoặc): (1p)

1. I prefer walking to lớn riding a xe đạp. (Viết lại câu sử dụng like)

=>I….……………………………………………………

2. He drives carefully. (Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa nó ko đổi)


=>He is………………………………………………………

3. Bao loves cartoons. I love cartoons. (Viết lại câu dúng too hoặc so)

=>…………………………………………………………

4. Do you lượt thích the countryside? Why? Why not?

=>…………………………………………………………

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của đụng từ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday (be) ______________________ Sunday. I (visit) __________________ my grandfathers.

2. He (fly) _____________________ khổng lồ Bangkok next Sunday.

3. I’d lượt thích ___________________ (watch) programs for young people.

E. LISTENING: (2pts)

I. Listen choose the best answer. (Nghe và chọn lời giải đúng): (1p)

File nghe:

1. Nam is going khổng lồ the ………………………..

A. supermarket

B. amusement park

C. amusement center

D. zoo

2. He goes there about ………………………… a week

A. once

B. twice

C. three times

D. four times

3. He usually stay for about …………………

A. half an hour

B. an hour

C. two hour

D. a day

4. Video games can be ………………………

A. hot

B. warm

C. addictive

D. busy

II. Listen và fill in the missing words. (Nghe với điền tự không đủ vào ô trống): (.1pt)

File nghe:

What does a “balanced (1) __________” mean? It means you eat a variety of foods without eating (2)___________ much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have sầu too much. This will help you stay fit & healthy. Don’t (3) _____________ about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines và (4)____________ the food you eat - that is the key to a healthy lifestyle.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh

I. PHONETICS( 1pt) 0.25 point per correct answer

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ bỏ tất cả phần gạch men chân phát âm khác cùng với những trường đoản cú còn lại): (0.5pt)

1. A. wanted

2. B. chat

2. Choose the word whose main bao tay is placced differently from the others.(Chọn 1 từ bỏ bao gồm dấu trọng âm không giống cùng với phần đa tự còn lại): (0.5pt)

1. B. measure

2. C.carelessly

B. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3ps) 0.25 point per correct answer


I. Choose the best answer: (Chọn đáp án đúng tốt nhất. (2ps)


1. D. neither

2. B. symptoms

3. B. carefully

4. C. Ha Noi


C. READING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn vnạp năng lượng và vấn đáp các câu hỏi): (2pts)

1. Thomas Edison/ He was an inventor.

2. His most famous invention was the electric light bulb.

3. He establishes the first central power station in Thủ đô New York City.

Xem thêm: Kho Nhạc Chờ Viettel : Cách Đăng Ký Và Cài Qua Tổng Đài 1221

4. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone and motion pictures.

D. WRITING (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Do as directed in the brackets. (Làm theo yêu cầu vào ngoặc): (1p)

1. I lượt thích walking more/better than riding a xe đạp.

2. He is a careful driver.

3. Bao loves cartoons and I love cartoons, too./ So vì I.

4. Do you like the countryside? Why? Why not? (Students’ answers)

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của rượu cồn từ bỏ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday was Sunday. I visited my grandfathers.

2. He will fly khổng lồ Bangkok next Sunday.

3. I’d lượt thích khổng lồ watch programs for young people.

E. LISTENING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Listen choose the best answer. (Nghe cùng chọn câu trả lời đúng): (1p)

1. C. amusement center

2. A. once

3. B. an hour

4. C. addictive

II. Listen và fill in the missing words. (Nghe với điền trường đoản cú còn thiếu vào ô trống): (.1p)

1. diet

2. too

3. forget

4. healthy

Đề thi kì 2 môn giờ Anh lớp 7 năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7

Chủ đềNhận biếtThông hiểu Vận dụngrẻ caoTổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

I.Phonetics

(0.5đ )

Câu1,2

(0.5 m)

2 câu

(0.5)

II. Vocabulary and structures (1.5 đ)

Câu1,2,3,4,5,6

(1.5m)

6 câu

(1.5m)

III.Reading(2đ)

a.True or False(1m)

b. Answer the questions (1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2

( 1m)

4câu

(1m)

2câu

(1m)

IV.Writing (2ms)

a. Do as direction in parentheses. (1m)

b. Supply the correct form of verbs in the blank.(1m)

Câu1,2,3,4

(1m)

Câu 1,2,3,4

( 1m)

8câu

(2ms)

V.Listen (2ms)

a/ Choose the correct answer (1m)

b/ True or False(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

8 câu

(1m)

VI.Speaking

Câu1,2

(1m)

Câu1,2

(1m)

Tổng

12 câu

3 đ

8 câu

2 đ

4 câu

2 đ

6 câu

2 đ

4 câu

1 đ

20câu

10 câu

5 đ

%

30%

20%

20%

20%

10%

50%

50%


Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.5m)

1. A.diary B. family C. type D. pretty

2. A.dark B. principal C. father D.star

II/ Choose the best word for the sentence (1.5m)

1. I …………………my homework last night

A. don’t finish

B. was finishes

C. were finish

D. didn’t finish

2. Mary......................a letter lớn her parents yesterday

A. wrote

B. write

C. writes

D. will write

3. Mary ...................... the dishes after dinner last night

A. learned

B. walked

C. washed

D. stayed

4. How..................are you? -I’m 1.50 meters

A. high

B. tall

C.long

D. height

5.What.................last night?

A. vày you eat

B. you ate

C. did you eat

D. are you eating

6.Peter is intelligent, &...................................

A. neither is her sister

B.her sister is either

C. her sister are too

D. so is her sister

III. Read the text. (2ms)

Last summer, Mary and her parents went lớn Colorabởi for their vacation. They visited a national park, where they camped in their tent for a week. They went fishing one morning. Mary’s mother caught a very big fish, but her father didn’t catch anything. They enjoyed cooking and eating the fish for dinner. It was delicious. She likes fresh fish very much.

a/Decide True(T) or False(F) statements (1m)

1. Today, Mary and her parents went lớn Colorado for their vacation.

2. Mary’s mother caught a very big fish

3. They enjoyed cooking và eating the fish for lunch

4. She likes fresh fish very much

b/Answer the questions.(1m)

1. Where did Mary & her parents go for their vacation?

...............................................................................

2. Did they go fishing ?

................................................................................

IV.Writing (2ms)

a/Do as directed in bracket (1m)

1.My frikết thúc is 40 kilos. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

2. Cam Ly is a good singer.

Cam Ly sings ……………………………(Rewrite the sentence, beginning with the words given)

1.My sister is 1m50. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

4. Lien won’t go to lớn the tiệc nhỏ, and we won’t…………. ( Complete the sentences, using “too/ so, either/ neither”)

b/ Give the correct form of word in brackets (1m)

1. Lan (not play) .............…games last night.

2 .You must (do)………….....homework.

3. You should (help)…….......... your mom.

4.Nam và Hoa (eat) ……….......noodles yesterday.

V.Listen (2ms)

a/ Listen and choose the correct answer (1m)

1.Yesterday, Hoa & her aunt went lớn ..................

A. the zoo

B. the school

C. the supermarket

D. the market

2. First, they went to lớn the .......... …… stall.

A. meat

B. fruit

C. vegetable

D. food

3. They bought some ………..

A. bananas

B. beef

C. durians

D. carrots

4. Second, they went to a..................... stall.

A. meat

B. fruit

C. vegetable

D. food

b/ Listen & write True (T) or False (F) (1m)

They need some vegetables

Hoa likes some peas và some carrots.

Her aunt doesn’t hate carrots

They didn’t buy spinach and cucumbers.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh

Nội dungĐiểm

I. (0.5m) (Mỗi câu đúng 0.25m)