Đề Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Có Đáp Án

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)


Tải xuống 38 1.779 27

Tài liệu Bộ đề thi Toán học 5 học kì 1 năm 2022 gồm 15 đề thi tổng hợp từ đề thi môn Toán học 5 của các trường tiểu học trên cả nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi học kì 1 Toán học lớp 5. Mời các bạn cùng đón xem:

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Bạn đang xem: Đề toán lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 291,725 có giá trị là:

A. 710 B. 7100

C. 71000 D. 7

b) Phép tính 19,825 + 547,06 có kết quả là:

A. 5,66885 B. 56,6885

C. 566,885 D. 5668,85

c) Phép tính 94,613 – 77,524 có kết quả là:

A. 170,89 B. 17,089

C. 1708,9 D. 17089

d) Tỉ số phần trăm của 8 và 25 là :

A. 0,32% B. 32%

C. 320% D. 0,032%

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Hỗn số 549100 viết dưới dạng số thập phân là:

54,9     ; 54,09     ;

549100     

b) Số 45,07 được viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là :

45710     ; 457100     ;

4571000     ; 45710     

c) Bốn đơn vị sáu phần mười nghìn được viết là:

4610000     ; 4,0006     ;

461000     ; 4,006     

d)8  cm2  9  mm2 = ..... cm2

Số thích hợp viết vào ô trống là:

8,9 cm2     ; 8,09 cm2     

Câu 3: Đánh dấu x vào ô trống sau kết quả đúng: của 86 là:

a)  34,4   b)  34,4  

c)  344  

Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Số học sinh khá và giỏi của Trường Tiểu học Trần Phú là 654 cm chiếm 75 % số học sinh toàn trường. Vậy trường Tiểu học Trần Phú có học sinh.

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính và tính:

a)   78,27  +  39,18     ................................     ................................     ................................     ................................ b)   89,32  −  37,639     ................................     ................................     ................................     ................................

c)   34,07  ×  5,24     ................................     ................................     ................................     ................................ d)   99,3472  :  32,68     ................................     ................................     ................................     ................................

Câu 2: Một người gửi tiết kiệm 12000000 đồng với lãi suất 0,8%. Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền? (kể cả tiền gốc).

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 3: Tìm x biết :

a)  259,2  :  x = 4,2 + 39      ....................................      ....................................      .................................... b)  73,2  :  x = 0,6 × 5      ....................................      ....................................      ....................................

Câu 4:

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 5: (Dành cho học sinh giỏi )

Tính nhanh :

0,1  +  0,2  +0,3  +  0,4  +  ..... + 9,6  +  9,7  +  9,8  +  9,9  + 10

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

…………………………..

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 7 trong số 945,007 có giá trị là:

A.7 B. 710

C. 7100 D.71000

b) Số 78,06 được viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là :

A. 78610 B. 786100

C. 786100 D. 7861000

c) Bốn đơn vị một phần trăm được viết là :

A. 4,1 B. 4,10

C. 4,01 D. 4,001

d) 30% của 28 là :

A. 8,4 B. 8,04

C. 8,014 D. 8,041

Câu 2: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm :

a)  4 dam2  43 m2  =  .....................dam2c)  79 m2  7 dm2  =  .................... m2

b)  64 dam2  87 m2  =  .................... dam2d)  9 m2  3 dm2  =  .................... m2

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 0,5% của 56,5 là : b) 30% của 1,5 là :

0,2825   28,25       4,5     0,45  

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm :

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1: Tính bằng hai cách :

a)  (10,54  +  18,46)  ×  16,5

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

b)  (24,6  −  16,2)  ×  23,4

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Câu 2: Tìm x biết :

a)  2  ×  x = 7,2       .............................      ............................. b)  x  ×  5 = 0,15       .............................      .............................

c)  16  ×  x = 86,4       .............................      ............................. d)  0,24  :  x = 8       .............................      .............................

Câu 3:

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 4: Năm 2010, gia đình bác Tám thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2011 gia đình bác Tám thu hoạch được 8,5 tấn thóc.

a) Hỏi so với năm 2010, năm 2011 số thóc mà gia đình bác Tám thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

b) Nếu so với năm 2011, năm 2015 số thóc cũng tăng lên bấy nhiêu phần trăm thì năm 2015 gia đình bác Tám thu hoạch được bấy nhiêu tấn thóc ?

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 5: (Dành cho học sinh giỏi)

Tìm một số biết : 0,125 của số đó bằng 5,320.

Bài giải

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

e) Chữ số 7 trong số 945,007 có giá trị là:

*

f) Số 78,06 được viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là :

*

g) Bốn đơn vị một phần trăm được viết là :

A. 4,1

B. 4,10

C. 4,01

D. 4,001

h) 30% của 28 là :

A. 8,4

B. 8,04

C. 8,014

D. 8,041

Câu 2 :Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4dam243m2= ...............dam2

b) 64dam287m2= ...............dam2

a) 79m27dm2= ...............m2

a) 9m23dm2= ...............m2

Câu 3 :Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 0,5% của 56,5 là :

*

b) 30% của 1,5 là :

*

Câu 4 :Viết tiếp vào chỗ chấm :

Hình chữ nhật MNPQ có diện tích 3600cm2. Vậy diện tích hình tam giác KQP là …………….. cm2

*

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1 :Tính bằng hai cách :

a) (10,54 + 18,46) x 16,5

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

b) (24,6 - 16,2) x 32,4

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 2 :Tìm x biết :

a) 2 x x = 7,2

..............................

..............................

b) x x 5 = 0,15

..............................

..............................

c) 16 x x = 86,4

..............................

..............................

d) 0,24 : x = 8

..............................

..............................

Câu 3 :Cho hình chữ nhật ABCD có kich thước như hình vẽ sau. Tính diện tích phần tô đậm trong hình chữ nhật.

*

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 4 :Năm 2010, gia đình bác Tám thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2011 gia đình bác Tám thu hoạch được 8,5 tấn thóc.

a) Hỏi so với năm 2010, năm 2011 số thóc mà gia đình bác Tám thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

b) Nếu so với năm 2011, năm 2015 số thóc cũng tăng lên bấy nhiêu phần trăm thì năm 2015 gia đình bác Tám thu hoạch được bấy nhiêu tấn thóc ?

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 5 :(Dành cho học sinh giỏi)

Tìm một số biết : 0,125 của số đó bằng 5,320.

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...............................

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 291,725 có giá trị là:

*

b) Phép tính 19,825 + 547,06 có kết quả là:

A. 5,66885

B. 56,6885

C. 566,885

D. 5668,85

c) Phép tính 94,613 – 77,524 có kết quả là:

A. 170,89

B. 17,089

C. 1708,9

D. 17089

d) Tỉ số phần trăm của 8 và 25 là :

A. 0,32%

B. 32%

C. 320%

D. 0,032%

Câu 2 :Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Hỗn số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

*

b) Số 45,07 được viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là :

*

c) Bốn đơn vị sáu phần mười nghìn được viết là:

*

d) 8cm29mm2= ....cm2

Số thích hợp viết vào ô trống là:

*

Câu 3 :Đánh dấu x vào ô trống sau kết quả đúng: của 86 là:

*

Câu 4 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Số học sinh khá và giỏi của Trường Tiểu học Trần Phú là 654 cm chiếm 75 % số học sinh toàn trường. Vậy trường Tiểu học Trần Phú có học sinh.

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1 :Đặt tính và tính:

a) 78,27 + 39,18

..............................

..............................

..............................

..............................

b) 89,32 - 37,639

..............................

..............................

..............................

..............................

Xem thêm: Giá Xe Super Cub C125 2022 Giá Bao Nhiêu Tiền? Có Mấy Màu Sắc Lựa Chọn?

c) 34,07 x 5,24

..............................

..............................

..............................

..............................

d) 99,3472 : 32,68

..............................

..............................

..............................

..............................

Câu 2 :Một người gửi tiết kiệm 12000000 đồng với lãi suất 0,8%. Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền? (kể cả tiền gốc).

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 3 :Tìm x biết :

a) 259,2 : x = 4,2 + 39

..............................

..............................

..............................

b) 73,2 : x = 0,6 x 5

..............................

..............................

..............................

Câu 4 :

Cho hình chữ nhật IKLM có E là trung điểm IK và có kích thước như hình vẽ bên.

a) Hình vẽ bên có mấy tam giác?

Ghi tên các tam giác đó.

b) Tính chu vi hình chữ nhật IKLM.

c) Tính diện tích hình tam giác EMK.

*

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 5 :(Dành cho học sinh giỏi )

Tính nhanh :

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +.....+ 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây xoài và 200 cây nhãn.

Vậy tỉ số giữa cây xoài và cây nhãn trong vườn là :.................

b) Tỉ số trên được viết dưới dạng số thập phân là :................

c) Tỉ số trên được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là :................

Câu 2 :Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

Trong các số 512,37 ; 439,25 ; 735,49 ; 627,54 có chữ số 5 ở hàng phần trăm là :

A. 512,37

B. 439,25

C. 735,49

D. 627,54

Câu 3 :Đánh dấu x vào ô trống sau kết quả đúng :

112,06 ha = .............m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

*

Câu 4 :Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Nước biển chứa 2,5% muối ăn, biết một lít nước biển cân nặng 1,026 kg.

Vậy trong 100 lít nước biển có số gam muối là :

*

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1 :Tính:

a) (75,6 - 21,7) : 4 + 22,82 x 2

........................................................................................................................................................

b) (21,56) : (75,6 - 65,8) - 0,354 : 2

........................................................................................................................................................

Câu 2 :Tìm x biết: (x + 0,75) x (4 - 0,8) = 205,8

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 3 :

a) Tìm một số biết: 70% của nó là 98.

b) Tính 34% của 54.

Bài giải

a) ........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................

Câu 4 :Tổng độ dài đáy và chiều cao của một hình tam giác là 26,8 m; Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 2,8 m. Tính diện tích hình tam giác đó.

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 5 :(Dành cho học sinh giỏi)

Tìm một số biết rằng giảm số đó 3,6 lần, được bao nhiêu lại tăng lên 16,6 lần thì được kết quả là 47,31.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................