Đố vui sinh học có đáp án

... phóng qua quá trình hô hấpc. dù không ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các ... của pha sáng trong quang hợp e. nó là hợp chất hữu duy nhất trong quang hợp 38.Một quá trình sinh lí xảy ra trong cây sau khi đợc chiếu sáng bằng phổ ánh sáng đầy đủ hoặc bằng ánh sáng đỏ ... 9. Câu nào sau đây không đúng với Clorophin :a. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và phần cuối của ánh sáng nhìn thấyb. thể nhận năng lợng từ sắc tố khác nh Carotenoitc. Khi bị kích thích có...

Bạn đang xem: Đố vui sinh học có đáp án

Bạn đang xem: Đố vui sinh học có đáp án


*

*

*

... là: # Không có
khả năng sinh sản sinh dưỡng $ các quan sinh dưỡng rất to lớn # Không khả năng sinh sản vô tính # Cả A, B, C đều đúng ***/ Gen A 90 vòng xoắn và 20% ađênin ... đột biến lợi hay hại cho ruồi giấm? # lợi, trong điều kiện môi trường DDT.# Không lợi, trong điều kiện môi trường không DDT.$ lợi trong môi trường chứa DDT và hại trong ... Nam giới bộ NST giới tính là YO. $ Nam giới bộ NST giới tính là XXY. # Nữ giới bộ NST giới tính là XXX. # Nữ giới bộ NST giới tính là XO. ***/ Trong thể dị bội, tế bào sinh dưỡng...
*

*

... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án
mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A ... Na. Câu 20: Oxit của một kim loại chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21: ... HOOC-(CH2)3-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH. Câu 11: Chất X công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y công thức C4H7O2Na. X thuộc loại chất...

Xem thêm: Vành Xe Máy Đẹp Chất Lượng Tốt Nhất Tại Shop2Banh, Tem Dán Vành Xe

... thí sinh: Số báo danh: Phòng thi số: Chữ ký của cán bộ coi thi số 1- 3 - Sở giáo dục và đào tạoHng Yên Đề chính thứC . Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyênnăm học 2007 - 2008Môn: Sinh ... Vì trong quá trình giảm phân đà những biến đổi của các gen;D. Cả A và B đúng. Câu 3. Theo nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN thì về mặt số lợng đơn phân những tr-ờng hợp nào sau đây là ... 2008Môn: Sinh học Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)Ngày thi: 18 tháng 7 năm 2007 A. phần trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)I. HÃy chọn câu trả lời đúng vào tờ bài làm của mình. Câu 1: Các... ... Ngời ta có thể nhận biết các bệnh nhân Đao, Tơcnơ qua(4).- 2 - Sở giáo dục và đào tạoHng Yên Đề chính thứC . Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyênnăm học 2007 - 2008Môn: Sinh học Thời ... Vì trong quá trình giảm phân đà những biến đổi của các gen;D. Cả A và B đúng. Câu 3. Theo nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN thì về mặt số lợng đơn phân những tr-ờng hợp nào sau đây là ... thể đa bội. Câu 14. Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất trong trờng hợp:A. Lai khác thứ; C. Lai khác dòng;B. Lai giữa các cá thể cùng chung dòng họ; D. Lai khác loài. Câu 15: Quần xà sinh vật nào...