Giải bài hóa lớp 9

• Bài 1: Tính Hóa chất của oxit. Khái quát tháo về sự phân một số loại oxit • Bài 2: Một số Oxit quan trọng đặc biệt - A. Canxi Oxit • Bài 2: Một số oxit quan trọng - B. Lưu huỳnh đioxit • Bài 3: Tính chất hóa học của axit • Bài 4: Một số axit đặc biệt quan trọng • Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit với axit • Bài 6: Thực hành: Tính Hóa chất của oxit với axit • Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ • Bài 8: Một số bazơ đặc biệt - A.Natri Hidroxit • Bài 8: Một số bazơ đặc biệt - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • Bài 9: Tính chất hóa học của muối bột • Bài 10: Một số muối bột quan trọng đặc biệt • Bài 11: Phân bón chất hóa học • Bài 12: Mối quan hệ giữa những một số loại đúng theo chất vô sinh • Bài 13: Luyện tập chương thơm 1: Các loại hòa hợp hóa học vô sinh • Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ cùng muối

Chương thơm 2: Kyên ổn loại


Bạn đang xem: Giải bài hóa lớp 9

• Bài 15 : Tính chất thứ lý của sắt kẽm kim loại • Bài 16 : Tính Hóa chất của kim loại • Bài 17 : Dãy chuyển động chất hóa học của kim loại • Bài 18: Nhôm • Bài 19: Sắt • Bài 20: Hợp kyên ổn sắt: Gang,thép • Bài 21: Sự làm mòn sắt kẽm kim loại với đảm bảo kim loại không trở nên bào mòn • Bài 22: Luyện tập cmùi hương 2: Kim nhiều loại • Bài 23: Thực hành : Tính Hóa chất của nhôm cùng sắt • Bài 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Cmùi hương 3: Phi kyên. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguim tố hóa học


• Bài 25: Tính chất của phi kyên • Bài 26: Clo • Bài 27: Cacbon • Bài 28: Các oxit của cacbon • Bài 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonat • Bài 30: Silic. Công nghiệp silimèo • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần trả những nguyên ổn tố chất hóa học • Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kyên - Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • Bài 33: Thực hành: Tính hóa chất của phi kyên với phù hợp hóa học của chúng

Cmùi hương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Xem thêm: Biên Bản Hiện Trường - Mẫu Công Trình Xây Dựng

• Bài 34: Khái niệm về đúng theo hóa học hữu cơ và chất hóa học cơ học • Bài 35: Cấu chế tạo ra phân tử hòa hợp chất hữu cơ • Bài 36: Metung • Bài 37: Etilen • Bài 38: Axetilen • Bài 39: Benzen • Bài 40: Dầu mỏ cùng khí vạn vật thiên nhiên • Bài 41: Nhiên liệu • Bài 42: Luyện tập cmùi hương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu • Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Cmùi hương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• Bài 44: Rượu etylic • Bài 45: Axit axetic • Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic cùng axit axetic • Bài 47: Chất bự • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic với chất to • Bài 49: Thực hành: Tính hóa học của rượu cùng axit • Bài 50: Glucozơ • Bài 51: Saccarozơ • Bài 52: Tinch bột cùng xenlulozơ • Bài 53: Protein • Bài 54: Polime • Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit • Bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • Bài 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa cơ học
Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học tập 9 theo chương •Chương 1: Các một số loại phù hợp hóa học vô sinh •Chương thơm 2: Kim loại •Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần trả các nguim tố hóa học •Chương thơm 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime