Ingenuity Là Gì

Below are sample sentences containing the word "ingenuity" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ingenuity", or refer to the context using the word "ingenuity" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Ingenuity là gì


1. That"s Yankee ingenuity!

Đó chính là tài khéo léo của người Mỹ

2. You cannot fault his ingenuity, as always.

Con không thể chê trách được hắn luôn luôn khôn khéo

3. All had amazing endurance, local know-how, and ingenuity. ( WHOOPING CALL )

Tất cả đều có sức chịu đựng phi thường, am hiểu địa phương và sự khéo léo.

4. There is ingenuity, of course, but it lacks a central focus.

Tình hình trên không tất nhiên là quan trọng, nhưng không có ý nghĩa căn bản.

5. Setting a good example often requires not only ingenuity but also great effort.

Việc nêu gương tốt thường đòi hỏi không những khéo léo mà còn phải nỗ lực nhiều nữa.

6. Parents can be flexible in their teaching methods, using imagination and ingenuity.

Cha mẹ có thể linh động trong phương pháp dạy dỗ, khéo dùng trí tưởng tượng và óc sáng tạo.

7. How might ingenuity help us to lead a life of self-sacrifice?

Sự khôn khéo có thể giúp chúng ta thế nào để sống đời sống tự hy sinh?

8. It"s made out of spruce and canvas and good old-fashioned American ingenuity.

Nó được làm từ gỗ vân sam và vải bạt nhờ sự sáng tạo của người mĩ.

9. MECHANICAL GEARS have long been thought to be solely a product of human ingenuity.

Từ lâu, người ta xem bánh răng cưa là sản phẩm có một không hai do con người tài tình tạo ra.

10. They are so bedazzled by man’s ingenuity that they see no need for such a revelation.

Họ cảm thấy thán phục tài năng của con người đến đỗi họ không cảm thấy cần đến một sự tiết lộ dường ấy.

11. Yet, they also took the initiative to alleviate the affliction, such as by using ingenuity to escape oppressors.

Xem thêm: Bài Viết Về Bình Đẳng Giới : Yếu Tố Tạo Ra Sự Thay Đổi Cho Xã Hội Ở Mọi Thế Hệ

Tuy thế, họ cũng chủ động làm vơi bớt nỗi đau khổ, chẳng hạn như dùng trí khôn để thoát khỏi tay những kẻ áp bức.

12. At the same time, he took the initiative to alleviate the situation, using ingenuity to escape his pursuers.

Đồng thời, ông đã chủ động làm nhẹ bớt tình cảnh, bằng cách dùng mưu trí để thoát khỏi những kẻ đuổi bắt ông.

13. These Hannibal surmounted with ingenuity, such as when he used vinegar and fire to break through a rockfall.

Sự khắc phục của Hannibal với sự khéo léo là đã sử dụng dấm và lửa để phá vỡ những tảng đá.

14. Regarding nuclear weapons, author Herman Wouk said: “The ingenuity, labor, and treasure poured out on this . . . insanity truly stun the mind.

Tác giả Herman Wouk đã nói về vũ khí nguyên tử: “Tất cả mọi sự khéo léo, công phu và tiền bạc đổ vào đó... sự điên cuồng thật làm mờ lý trí.

15. “All the ingenuity of all the men under heaven could not compose and present to the world a book like the Book of Mormon.

“Tất cả tài khéo léo của tất cả mọi người dưới gầm trời không thể sáng tác và trình bày cùng thế gian một quyển sách giống như Sách Mặc Môn.

16. Both the beauty and the usefulness of the tree remind many an admirer of the ingenuity and brilliance of the one who “constructed all things,” God. —Hebrews 3:4.

Vẻ đẹp lẫn công dụng của cây keo nhắc nhở nhiều người ngưỡng mộ tài khéo léo xuất chúng của Đấng “đã dựng nên muôn vật”, Đức Chúa Trời.—Hê-bơ-rơ 3:4.

17. His expertise extends to his ingenuity in dealing with difficult situations, such as difficult foes and deathtraps, in which he is capable of using available tools, including his suit, in unorthodox but effective ways.

Chuyên môn của anh còn bao gồm cả sự khéo léo của mình trong việc đối phó với những tình huống hóc búa, chẳng hạn như đương đầu với kẻ thù và vượt qua các cặm bẫy nguy hiểm, trong đó anh có khả năng sử dụng các công cụ có sẵn, bao gồm cả bộ giáp của mình, theo những cách không chính thống nhưng hiệu quả.

18. As I pondered the history of Dresden and marveled at the ingenuity and resolve of those who restored what had been so completely destroyed, I felt the sweet influence of the Holy Spirit.

Khi tôi suy ngẫm về lịch sử của Dresden và ngạc nhiên trước tài xoay xở khéo léo và quyết tâm của những người đã phục hồi lại những gì đã bị tàn phá hoàn toàn như vậy, tôi cảm thấy ảnh hưởng tuyệt vời của Đức Thánh Linh.