Kế Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Học


I.

Bạn đang xem: Kế hoạch phòng cháy chữa cháy trong trường học

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng PCCC&CNCH cơ sở và toàn dân trong công tác PCCC&CNCH.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháyvà chữa cháy”; duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) gắn với trách nhiệm cụ thể của mỗi nhà trường tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC&CNCH; giảm thiểu tai nạn, sự cố cháy, nổ, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các hình thức nội dung phù hợp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; nâng cao trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”; thành lập, củng cố và duy trì hoạt động của các đội PCCC cơ sở; đưa nội dung tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Listbox Trong Excel 2007, Cách Tạo Listbox Trong Excel Mới Nhất

3. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhà trường triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị theo quy định pháp luật; đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn về PCCC; thường xuyên chỉ đạo tự kiểm tra chấn chỉnh công tác PCCC, kịp thời phát hiện khắc phục những sơ hở, thiếu xót gây mất an toàn về PCCC tại đơn vị; chủ động xây dựng và thực tập phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật, sẵn sàng lực lượng, phương tiện nhằm ứng phó có hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra tại nhà trường.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ban chỉ đạo nhà trường phối hợp với Công an xã tăng cường kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

5. Chỉ tiêu thi đua trong phong trào Toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2021

- Nhà trường xây dựng kế hoạch phát động phong trào Toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2021, và đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2021.

- Nhà trường tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10 và tháng Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ năm 2021.

- Nhà trường duy trì có hiệu quả hoạt động của Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định.

- Nhà trường không để xảy ra tai nạn, sự cố cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.