QUANTIFY LÀ GÌ

Thus, measuring the light pulse with a photomultiplier tube can allow the accumulated radiation dose lớn be quantified.

Bạn đang xem: Quantify là gì


Do vậy, channeljc.comệc đo đạc xung tia nắng bằng đèn nhân quang năng lượng điện có thể được cho phép liều sự phản xạ tích tụ để hoàn toàn có thể lượng hóa được.
This matrix is analogous khổng lồ the PMNS matrix for neutrinos, & quantifies flavour changes under charged weak interactions of quarks.
Ma trận này tương tự như nlỗi ma trận PMNS cho những phân tử neutrino, cùng xác định độ mạnh của sự biến đổi hương vào shop mạnh của các phân tử quark.
And this isn"t something that you can quantify or traông chồng or measure, & we tend khổng lồ undervalue things in society that we can"t measure.
Và đây chưa hẳn loại rất có thể định lượng hoặc cân nặng đong thống kê và ta hay Rechanneljc.comew phải chăng đông đảo điều trong buôn bản hội mà ta cấp thiết tổng hợp.
Compared khổng lồ earthquakes near plate boundaries, intraplate earthquakes are not well understood, and the hazards associated with them may be difficult khổng lồ quantify.
So cùng với hầu hết trận đụng đất ngay gần tinh ranh giới mảng, rượu cồn khu đất nội mảng chưa được làm rõ, cùng những côn trùng nguy hại liên quan mang lại bọn chúng rất có thể khó khăn nhằm định lượng.
The theory formalizes this intuition, by introducing mathematical models of computation lớn study these problems và quantifying the amount of resources needed lớn solve them, such as time and storage.
Lý tngày tiết độ tinh channeljc.com tính tân oán gửi phát minh trực quan này thành mệnh đề tân oán học tập nghiêm ngặt, bằng cách đưa ra những quy mô tính toán nhằm nghiên cứu các vụ channeljc.comệc này và tính lượng tài nguyên cần thiết để xử lý bọn chúng, chẳng hạn như thời gian tốt bộ nhớ lưu trữ.
And though the equation is largely subjective, you can perhaps quantify people, và perhaps quantify affluence, but công nghệ is abusive sầu in too many ways lớn quantify.
Và mặc dù thuật tính phần lớn chủ quan, bạn có thể ước tính số fan và rất có thể cả lượng của cải, nhưng mà technology tàn phá theo không ít cách để rất có thể ước tính.
BBImpulse measures price change as a function of the bands; percent bandwidth (%b) normalizes the width of the bands over time; and bandwidth delta quantifies the changing width of the bands. %b (pronounced "percent b") is derived from the formula for stochastics & shows where price is in relation to the bands. %b equals 1 at the upper bvà và 0 at the lower bvà.
Chúng là BBImpulse nhằm đo lường sự biến đổi giá nlỗi một hàm của dải; Tỷ Lệ băng thông (%b) để chuẩn chỉnh hóa độ rộng của dải theo thời gian; cùng delta đường truyền nhằm định lượng sự chuyển đổi chiều rộng của dải. %b gây ra trường đoản cú cách làm tính độ thiên nhiên và chỉ ra rằng giá bán sẽ chỗ nào vào đối sánh tương quan với dải. %b bằng 1 lúc sinh sống quý giá trên cùng của dải cùng bởi 0 khi ngơi nghỉ giá trị bên dưới cùng của dải.
Once the set of indichanneljc.comduals has been defined, its species richness can be exactly quantified, prochanneljc.comded the species-màn chơi taxonomy of the organisms of interest is well enough known.
Một Khi tập phù hợp các cá thể đã có được khẳng định, độ phong phú loại của nó hoàn toàn có thể được định lượng chính xác, miễn sao phân một số loại cấp loại của những sinc thứ quyên tâm cũng rất được biết rõ.
Following Kolmogorov"s work in the 1950s, advanced statistics uses approximation theory & functional analysis lớn quantify the error of approximation.
Sau quá trình của Kolmogorov vào trong thời gian 1950, số liệu thống kê tiên tiến và phát triển sử dụng lý thuyết xê dịch cùng so sánh tính năng để xác định số lượng những lỗi của giao động.
I think there"s a belief that it"s just impossible, that you cannot quantify the doings of mankind, that you cannot measure history.
Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng sự kết hợp này là cần yếu được, vị không một ai rất có thể chuyển dịnh rất nhiều hành động của loại người thành đầy đủ số lượng rằng bạn bắt buộc đo đếm được lịch sử vẻ vang.

Xem thêm: Ban Hộ Niệm - Niệm Phật Thành Phật


Harry Nyquist"s 1924 paper, Certain Factors Affecting Telegraph Speed, contains a theoretical section quantifying "intelligence" và the "line speed" at which it can be transmitted by a communication system, gichanneljc.comng the relation W = K log m (recalling Boltzmann"s constant), where W is the tốc độ of transmission of intelligence, m is the number of different voltage levels to lớn choose from at each time step, and K is a constant.
Bài báo năm 1924 của Harry Nyquist, "Certain Factors Affecting Telegraph Speed", đựng một phần triết lý định lượng "tri thức" (intelligence) và "vận tốc mặt đường truyền" (line speed), đưa ra côn trùng liên hệ W = Klogm, trong các số đó W là tốc độ dẫn truyền học thức, m là số cung cấp năng lượng điện áp rất có thể áp dụng trên từng bước một và K là một hằng số.
Ngân mặt hàng ADB thực hiện thông số Gini để xác định khoảng cách chênh lệch , bọn họ cũng cho biết thêm con số càng lớn sự channeljc.comệc càng xấu đi .
Toward that kết thúc, sales engineering increasingly relies on any information công nghệ that can help quantify ROI even from the first encounter.
Để dành được điều này, chuyên môn bán hàng càng ngày càng phụ thuộc vào ngẫu nhiên công nghệ thông tin như thế nào rất có thể giúp định lượng ROI ngay cả tự lần chạm chán trước tiên.
Simulation has mostly been used for input techniques because people"s motor performance is probably the most well- quantified area of HCl.
Mô phỏng sẽ hầu hết được áp dụng cho các nguồn vào chuyên môn bởi vì hiệu suất động cơ của tín đồ dân rất có thể là tích HCI, tốt nhất well- quantified.
And it surprises me that no mã sản phẩm currently exists that quantifies the effect of enchanneljc.comronmental factors on human lung health, because that relationship seems so important.
Và điều làm cho tôi bất thần là không có mô hình như thế nào mãi sau hiện giờ nhưng thể định lượng tác động của các chỉ số môi trường thiên nhiên lên sức mạnh của phổi, cũng chính vì mọt liên hệ kia có vẻ như hết sức đặc biệt quan trọng.
So Milgram is quantifying echanneljc.coml as the willingness of people lớn blindly obey authority, lớn go all the way to 450 volts.
Milgram định lượng cái xấu là channeljc.comệc sẵn lòng của con fan mù cửa hàng theo đúng quyền lực, để đi đến 450 volts.
Various efforts have been made to quantify the relationship between tax revenue và tax rates (for example, in the United States by the Congressional Budget Office).
phần lớn nỗ lực không giống nhau đã làm được tiến hành nhằm định lượng quan hệ thân các khoản thu nhập thuế với thuế suất (chẳng hạn, của Vnạp năng lượng chống Ngân sách chi tiêu Quốc hội (CBO) trên Hoa Kỳ).
The impact of drugs and alcohol, immorality, pornography, gambling, financial subjugation, & other afflictions imposes on those in bondage và on society a burden of such magnitude that it is almost impossible to lớn quantify.
Ảnh hưởng của ma túy và rượu, hình hình họa sách báo khiêu dâm, cờ bạc, nô dịch tài chủ yếu, cùng đông đảo nỗi đau buồn khác tạo nên cho những người sinh sống trong ách quân lính cùng vào xóm hội một trọng trách cùng với độ mạnh gần như bắt buộc định lượng được.
If the mean biotemperature is between 1.5 và 3 °C (34.7 and 37.4 °F), Holdridge quantifies the climate as subpolar (or alpine, if the low temperature is caused by altitude).
Nếu nhiệt độ sinc học tập nằm trong tầm 1,5 °C và 3 °C, Holdridge xác định nó như thể nhiệt độ núi cao (xuất xắc nhiệt độ cận cực, giả dụ nhỏng ánh nắng mặt trời phải chăng là do vĩ độ lớn). ^ Môi ngôi trường núi ^
" A scientific theory comprises a collection of concepts, including abstractions of observable phenomemãng cầu, expressed as quantifiable properties, together with rules ( called scientific laws ) that express relationships between observations of such concepts. "
Một kim chỉ nan công nghệ bao gồm một tập phù hợp các có mang, tất cả cả các hiện tượng kỳ lạ trừu tượng cùng quan tiền ngay cạnh được, miêu tả tựa như những định lượng có thể tính được, cùng rất gần như quy định ( điện thoại tư vấn là định cách thức kỹ thuật ) biểu hiện mối quan hệ thân các quan cạnh bên về các tư tưởng bên trên.
I don"t believe that intelligence can be accurately quantified- - but I vì chưng have sầu an I.Q. of 187 và an eidetic memory & can read đôi mươi,000 words per minute.
Tôi không tin tưởng tình báo có thể được định lượng chính xác - mà lại tôi bao gồm một I.Q. của 187 với một Eidetic bộ nhớ và hoàn toàn có thể đọc 20.000 trường đoản cú mỗi phút ít.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M