QUY TẮC LÀ GÌ

Nguyên tắc là tiền đề cho những hoạt động sống của con người. Bất kỳ ở trong lĩnh vực nào cũng phải dựa trên cơ sở nguyên tắc để đạt hiệu quả cao. Vậy khái niệm nguyên tắc là gì? Nguyên tắc trong quy định pháp luật được thể hiện như thế nào? Trong bài viết này, ACC sẽ giúp bạn đọc làm rõ một vài thông tin cơ bản liên quan đến nội dung khái niệm nguyên tắc là gì.

Bạn đang xem: Quy tắc là gì

*
*

Khái niệm nguyên tắc là gì?


1. Khái niệm nguyên tắc là gì?

Khái niệm nguyên tắc là gì có thể được hiểu là luận điểm gốc của học thuyết nào đó, tư tưởng chỉ đạo của quy tắc hoạt động hay là niềm tin, quan điểm đối với sự vật và chính quan điểm, niềm tin đó xác định quy tắc hành vi, đồng thời cũng có thể là nguyên lý cấu trúc hoạt động của bộ máy dụng cụ thiết bị nào đó.

Bên cạnh đó thì khái niệm nguyên tắc là gì có thể là tư tưởng chủ đạo và định hướng cơ bản được thể hiện xuyên suốt toàn bộ hoặc một giai đoạn nhất định đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân theo.

Trong mỗi ngành luật, nguyên tắc là những tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và áp dụng của ngành luật đó.

Ví dụ về khái niệm nguyên tắc là gì liên quan đến pháp luật: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc suy đoán vô tội;…

2. Khái niệm nguyên tắc theo quy định của pháp luật

Khái niệm nguyên tắc là gì? Thực tế có thể thấy, trong mỗi ngành luật bất kỳ tại hệ thống pháp luật phụ thuộc vào đối tượng điều chỉnh của ngành luật đó.

1. Khái niệm nguyên tắc là gì trong Luật hình sự:

Nếu đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự Việt Nam là những quan hệ xã hội phát sinh giữa hai chủ thể quan trọng và có quyền, nghĩa vụ nhất định là Nhà nước và người phạm tội, thì nguyên tắc của luật hình sự phải bảo đảm quyền của Nhà nước và phản ánh bản chất của chế độ cũng như quyền lợi của người phạm tội.

Nguyên tắc của luật hình sự là những tư tưởng chỉ đạo và các định hướng đường lối cho toàn bộ quá trình quy định tội phạm và hình phạt, áp dụng pháp luật hình sự trong thực tiễn điều tra, truy tố và xét xử.

2. Khái niệm nguyên tắc là gì trong Luật dân sự:

Luật dân sự có đối tượng điều chỉnh bao gồm các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa tiền tệ, có đền bù giá trị tuân theo quy luật giá trị của nền kinh tế sản xuất hàng hóa và một số quan hệ nhân thân.

Chính đặc điểm đặc thù của nhóm quan hệ đó do luật dân sự điều chỉnh đã giúp cho nhà làm luật xác định rõ nguyên tắc dân sự.

Xem thêm: Hiệp Hội Đô Thị Việt Nam : Ngôi Nhà Chung Của Các Đô Thị Việt Nam

Nguyên tắc luật dân sự đó là tư tưởng chủ đạo và định hướng cơ bản được thể hiện trong pháp luật dân sự, đồng thời là việc giải thích và trong thực tiễn áp dụng thông qua một hay nhiều quy phạm hoặc chế định của nó.

3. Khái niệm nguyên tắc là gì trong Luật hành chính.

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính là những quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước:

Quan hệ phát sinh giữa các cơ quan hành chính trong việc thực hiện hoạt động quản lý hành chính Nhà nước.Quan hệ phát sinh trong quá trình cơ quan Nhà nước xây dựng, quản lý chế độ công tác nội bộ. Ví dụ: Chánh án tòa án nhân dân tối cao ra quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.Quan hệ hình thành trong quá trình các cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền thực hiện một số hoạt động quản lý hành chính Nhà nước theo pháp luật quy định.

Nhìn trên góc độ Luật hành chính, nguyên tắc của ngành luật này là tổng thể các quy phạm pháp luật hành chính có nội dung là những định hướng chủ đạo, cơ bản làm cơ sở để tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước.

3. Mối quan hệ giữa nguyên lý và nguyên tắc

Phần trên chúng tôi đã nêu một số đặc điểm khái niệm nguyên tắc là gì và nguyên tắc trong pháp luật được thể hiện như thế nào. Tại mục này là những nội dung mở rộng về quan hệ giữa nguyên lý và nguyên tắc mà bạn đọc có thể tham khảo thêm.

-Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý thể hiện qua các nguyên tắc tương ứng. Nghĩa là cơ sở lý luận của các nguyên tắc là các nguyên lý: cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện và nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, cơ sở lý luận của nguyên tắc phát triển là nội dung nguyên lý về sự phát triển.

-Nguyên tắc là hệ thống những tư tưởng, quan điểm tồn tại xuyên suốt trong một hoặc toàn bộ giai đoạn nhất định và bằng cách thức, sự ràng buộc nào đó sẽ khiến mỗi cá nhân hay tổ chức phải tuân theo.

Nguyên tắc thì có thể do nhiều chủ thể đặt ra, áp dụng thực hiện đối với từng đối tượng trong phạm vi khác nhau và được thiết lập ở mọi lúc mọi nơi.

Như vậy, nguyên tắc là hệ thống tư tưởng xuyên suốt toàn bộ quá trình hoặc hệ thống nhất định, giúp cho việc định hướng và giải quyết được hiệu quả, đúng đắn. Việc xây dựng nguyên tắc tốt và chuẩn sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc quản ý và định hướng giải quyết công việc.