Tôi Đã Chỉnh Lý Xong Cuốn "Tự Học

email.com Yahoo: suoilong Phone : 01674993778 Fb : https://www.facebook.com/huong.nongduong 1.

Bạn đang xem: Tôi đã chỉnh lý xong cuốn "tự học

3 Nhóm Phú Âm 1.1 6 phụ âm cao: ຂ(Khỏ - Kh),ສ(Sỏ - s), ຖ(Thỏ - Th), ຜ(Phỏ -Ph), ຝ(P’hỏ - ph, F), ຫ(Hỏ - H) 1.2 8 phụ âm trung bình: ກ(Ko – k,c,q), ຈ(Cho - Ch), ດ(Do - Đ), ຕ(

Thể nhiều loại Tài liệu miễn mức giá Nhật - Pháp - Hoa - Others

Số trang 15

Loại tệp PDF

Kích thước 0.48 M

Tên tệp


email.com Yahoo: suoilong Phone : 01674993778 Fb : https://www.facebook.com/huong.nongduong 1. 3 Nhóm Prúc Âm1.1 6 phú âm cao:ຂ(Khỏ - Kh),ສ(Sỏ - s), ຖ(Thỏ - Th), ຜ(Phỏ -Ph), ຝ(P’hỏ - ph, F),ຫ(Hỏ - H)1.2 8 phú âm trung bình:ກ(Ko – k,c,q), ຈ(Cho - Ch), ດ(Do - Đ), ຕ(To - T), ບ(Bo - B),ປ(Po - P), ຢ(Yo - D), ອ(O - O)1.3 13 phụ âm thấp:ຄ(Kho - kh), ງ(Ngo - Ng), ຊ(Xo - X), ຍ(Nho - Nh), ທTho-Th, ນNo-N,ພPho(K phat am duoc) ຟPho-Ph,F, ມMo-M, ຣRo-r, ລLo-l, ວVo-v,ຮ(Ho) 2. Bảng nguan tâm xt cxt gxbv ứa á é xa cxa gxnv ă ưa et xk cx x;qt a e úa xy 3xt xq; ố í ua xu xq v i uô (uôm) o xb 3x .x đọng ô ay xn gxkt wx ư ó ayx5 v gxqk ú o au x6 x= xe cộ ăm u ogxt gxy ế âgxa gxu ết ơgx gxp ê ia3. Bảng 27 phụ âm vào tiếng Lào Phú âm Đọc Đối chiếu cùng với phú Gõ phím (thường xuyên,STT âm Việt ko hoa) ກ Co C, K D 1 Khỏ ຂ Kh 0 2 ຄ Kho Kh 7 3 ງ Ngo Ng ‘ 4 ຈ Cho Ch 9 5 Sỏ ສ S L 6 - (Dấu trừ) ຊ Xo X 7 ຍ Nho Nh P. 8 Đo Đ ດ F 9 ຕ To T 8 10 Thỏ ຖ Th 4 11 ທ Tho Th M 12 ນ No N o 13 < (Tắt VietKey) ບ Bo B 14 ປ Po Phường X 15 Phỏ ຜ Ph Z 16 Fỏ /(Ko gõ đc???) ຝ F 17 ພ Pho Ph R 18 ຟ Fo F 2 19 ມ Mo M , trăng tròn ຢ Do D 1 21 ລ Lo L > 22 ຣ Ro R I 23 ວ Vo V ; 24 Hỏ ຫ H S 25 ອ O O V 26 ່່່່ຮ ໊ Ho I (hoa) H 27 4. Phụ âm các thành phần hỗn hợp (ພະຍນຊະນະປະສມ ): ັ ົPrúc âm hỗn hợp là hầu hết phụ âm khởi đầu bằng chữ "ຫ", rồi mang 6 prúc âm thấplà "ງ, ຍ, ນ, ມ, ລ, ວ"ghxay vào và chỉ gồm có prúc âm này ghxay được "ຫ" ko được phân phát âm tuy thế nó có tác dụng chonhưng thôi. Lúc phối hợp chấm dứt, chưhầu như phị âm phải chăng nói bên trên phân phát âm thành phú âm cao nhỏng sau: ຫ + ງ = ຫງ Ví dụ: ເຫງາ (ngáu), ເຫງນ (nghến)... ົ ັ• ຫຍາ ້ ຫຍງ ັ ຫ + ຍ = ຫຍ Ví dụ: (nhạ), (nhắng)...• ໜ ຫ + ນ = ຫນ ( Ví dụ: ໜາ (ná), ໜກ (nắc)... ັ• ) ໝ ຫ + ມ = ຫມ ( Ví dụ: ໝາ (má), ໝ (mú)... ູ• ) ຫ ຼ ຫ + ລ = ຫລ ( Ví dụ: ຫາ lá, ຫງ (lắng)... ຼ ຼັ• ) ຫ + ວ = ຫວ Ví dụ: ຫວ (ví), ຫວງ (vắng)... ີ ັ• 5. Prúc âm ghép (ພະຍນຊະນະຄວບ ): ັ Phụ âm ghnghiền là phần lớn phụ âm mang giờ đồng hồ của chính nó vào ghxay cặp với giờ của prúc âm khác. Trong giờ Lào chỉ tất cả nhất prúc âm "ວ" được ghxay cặp với những prúc âm khác, Khi sử dụng ta phải kê chữ "ວ" ngơi nghỉ đằng sau các phú âm cùng Khi hiểu đang nghe được tiếng của prúc âm "ວ" dĩ nhiên nhỏng sau: ກ + ວ = ກວ Ví dụ: ແກວງ (quèng), ກວາງ (quang)... ່ • ຂ + ວ = ຂວ Ví dụ: ແຂວງ (khoéng), ຂວານ (khoán)... • ຄ + ວ = ຄວ Ví dụ: ຄວາຍ (khoai), ແຄວນ (khoẹn)... ້ • ງ + ວ = ງວ Ví dụ: ງມງວາຍ (ngôm ngoai), ງວາກ ົ • (ngoác)... ຈ + ວ = ຈວ ໄຈວໆ (choạy choạy)... ້ Ví dụ: • ສ + ວ = ສວ ສວາງ (soàng), ສວາຍ (soái)... ່ Ví dụ: • ຊ + ວ = ຊວ ຊວາກ (xoác)... Ví dụ: • 6. Prúc âm chủ yếu cùng phú âm cuối vần: Prúc âm chính là phú âm mang giờ của chính mình có tác dụng âm chủ yếu của vần. Ví dụ: ໄປ (pay) thì chữ ປ là phú âm chủ yếu ນກຮຽນ (nặc hiên) ັ thì chữ ນ, ຮ là phụ âm thiết yếu ບານເມອງເຮາ (chúng ta mương hau) ້ ື ົ thì chữ ບ, ມ, ຮ là prúc âm chínhPrúc âm chính tất cả tất cả là 32 chữ trong tổng cộng các phụ âm; trong số đó một số đơnthuần là prúc âm bao gồm, một vài không giống vừa là prúc âm thiết yếu vừa là prúc âm cuốivần:i). Số phú âm solo thuần là phú âm chủ yếu gồm 25 phụ âm như:ຂຄຈສຊຕຖທປຜຝພຟຢຣລ ຫ ອ ຮ ຫງ ຫຍ ຫນ(ໜ) ຫມ (ໝ) ຫລ (ຫ) ຫວ ຼii). Số prúc âm vừa là prúc âm thiết yếu vừa là prúc âm cuối vần gồm 8 phú âm nhưsau:ກ ງ ຍ ດ ນ ບ ມ 7. CACH PHAT AM1. Ko - ກPhát âm nhỏng (k) vào giờ Việt nhưng bao gồm tkhô giòn hỏi vơi. Đứng ở cả hai địa chỉ. Đầu ( k)cùng cuối đọc là (c)2. Khỏ - ຂPhát âm nlỗi âm (kh) trong tiếng Việt nhưng mà bao gồm tkhô nóng hỏi. Chỉ đứng ngơi nghỉ đầu vần3. Kho - ຄPhát âm nhỏng âm (kh) vào giờ Việt tuy thế có thanh ko. Chỉ đứng ở đầuvần4. Ngo - ງPhát âm như (ng) vào giờ Việt tuy thế mang tkhô nóng ko.. Có 2 địa điểm, hầu hết đọcnhỏng (ng) trong giờ đồng hồ Việt5. Cho - ຈPhát âm như (ch) vào giờ Việt nhưng mà có tkhô hanh hỏi vơi. Chỉ mở đầu vần. Khiphạt âm, mặt lưỡi được gửi lên dính vào miệng ếch rồi đưa luồng hơi từ bỏ buồngphổi nhảy ra trong những lúc phụ âm (ch) vào giờ đồng hồ Việt khi phạt âm chỉ đưa đầu lưỡidính vào hàm ếch6 . Sỏ - ສPhát âm nlỗi (s) trong tiếng Việt nhưng mà có tkhô giòn hỏi. Phụ âm này chỉ đứng sinh hoạt đầuvần7. Xo - ຊPhát âm nhỏng (x) trong giờ việt nhưng tất cả thanh khô không. Phú âm này chỉ đứngđầu vần8. Nho - ຍPhát âm nhỏng (nh) vào giờ Việt mà lại có tkhô hanh ko. Phụ âm này đứng ở 2địa điểm : đầu vần, gọi như (nh), cuối vần phát âm như (i) trong giờ đồng hồ Việt (thí dụ: nhoi)9. Đo - ດPhát âm như (đ) trong giờ đồng hồ Việt nhưng bao gồm thanh khô hỏi vơi. Phụ âm này đứng ở cả 2 vịtrí: đầu vần gọi như (đ) và cuối vần đọc nhỏng (t) vào giờ đồng hồ Việt10. To - ຕPhát âm nhỏng (t) trong tiếng Việt tuy vậy bao gồm thanh hao hỏi dịu. Chỉ Tiên phong vần.11. Thỏ - ຖPhát âm nlỗi (th) trong tiếng việt nhưng lại bao gồm tkhô giòn hỏi. Phụ âm này chỉ đứng nghỉ ngơi vịtrí đầu vần.12. Tho - ທPhát âm như (th) trong giờ đồng hồ Việt mà lại tất cả tkhô hanh không. Phụ âm này chỉ đứngđầu vần13. No - ນPhát âm nlỗi (n) vào giờ đồng hồ Vệt nhưng mà có thanh hao ko.

Xem thêm: Dịch Vụ Hậu Cần Kho Vận Là Gì ? 5 Tiêu Chí Đánh Giá Kho Vân Doanh Nghiệp

Phụ âm này đứng sinh sống đầucùng cuối vần, phần đông phát âm nlỗi (n)14. Bo - ບPhát âm nhỏng (b) trong tiếng Việt nhưng lại tất cả tkhô hanh hỏi nhẹ. Phú âm này còn có hai vịtrí, Đầu vần hiểu nhỏng (b), Cuối vần đọc nhỏng (p)15. Po - ປPhát âm nhỏng (p) vào tiếng Việt nhưng bao gồm thanh hỏi dịu. Chỉ đứng sinh hoạt đầu vần16. Pỏ - ຜPhát âm nlỗi (p’ỏ) dẫu vậy tất cả thanh hao hỏi. Chỉ đứng làm việc đầu vần. lúc gọi hai môi mímchặt lại, bật luồng tương đối qua môi thoát ra bên ngoài, độ msinh hoạt của môi bên trên và môi dướibằng nhau.17. Phỏ - ຝPhát âm như (ph) trong tiếng Việt nhưng lại có tkhô hanh hỏi. Để gọi, đầu lưỡi đặt ởchân hàm răng bên dưới, Lúc phạt âm nhị môi tương đối tròn, âm bay ra khá gồm giờ đồng hồ gió.Đây là âm môi răng.18. P’o - ພPhát âm nhỏng (p’) nhưng gồm tkhô giòn không. Phú âm này chỉ đứng ở đoạn đầu vân.Các phát âm giống như nlỗi (p’ỏ) - nhị môi mím chặt lại, bật luồng tương đối qua môibay ra phía bên ngoài, độ msống của môi bên trên và môi bên dưới đều bằng nhau tuy thế không có thanhhỏi19. Pho - ຟPhát âm như (ph) trong giờ đồng hồ việt cơ mà tất cả tkhô cứng không. Chỉ đứng sinh hoạt đầu vần.trăng tròn. Mo - ມPhát âm nhỏng (m) vào giờ đồng hồ Việt cơ mà tất cả tkhô hanh không. Đứng nghỉ ngơi đầu vần và cuốivần và rất nhiều đoc là m21. Zo - ຢPhát âm nlỗi (z) dẫu vậy tất cả thanh hao hỏi vơi. Phụ âm chỉ cầm đầu vần, Khi gọi, tự tựhạ lưỡi xuống luồng khá từ buồng phổi được bán ra xung quanh. Đồng thời, Lúc phân phát âmnhì môi tương đối tròn.22. Lo - ລPhát âm như (l) trong tiếng Vệt mà lại bao gồm thanh không. Chỉ mở màn vần.23. Vo - ວPhát âm nhỏng (v) vào giờ đồng hồ Việt cơ mà tất cả tkhô nóng không. Đứng ở đầu vần hiểu làvo với cuối vần phát âm như sau:Đọc là (o) lúc che khuất nguyên lòng : a, ẹ, e, ệ, êĐọc là (u) Lúc thua cuộc nguyên âm: ị, i, ịa, iê, ia, iêPrúc âm Vo còn là nguan tâm phụ ( hiểu là o) Lúc viết kèm với phụ âm đầu vần.Trong ngôi trường thích hợp tất cả vệt thanh thì vệt thanh hao được tấn công trên phú âm.24. Hỏ - ຫPhát âm nlỗi (h) trong giờ đồng hồ Việt dẫu vậy tất cả tkhô hanh hỏi. Prúc âm này chỉ đứng đầuvần. Hình như, prúc âm h còn được ghép cùng với một số trong những phú âm gồm thanh khô cao và phátrọng điểm nlỗi thanh khô hỏi trong giờ đồng hồ việt. Đó là các prúc âm Ngỏ, Nhỏ, Mỏ, Nỏ, Vỏ. Lỏ25. Ngỏ - ຫງPhát âm nhỏng âm (ng) vào tiếng Việt cơ mà bao gồm thanh hỏi. Chỉ đi đầu vần26. Nhỏ - ຫຍPhát âm như (nh) trong giờ đồng hồ Việt nhưng bao gồm thanh hao hỏi. Prúc âm này chỉ đứng đầuvần.27. Nỏ - ຫນPhát âm như (n) trong giờ đồng hồ Việt cơ mà có tkhô giòn hỏi. Prúc ân này chỉ đứng đầuvần.28. Mỏ - ຫມPhát âm nlỗi (m) trong giờ Việt tuy vậy gồm thanh hao hỏi. Chỉ mở đầu vần29. Lỏ - ຫລPhát âm như (l) trong giờ đồng hồ Việt tuy vậy có tkhô hanh hỏi. Chỉ Tiên phong vần30. Vỏ - ຫວPhát âm như (v) vào giờ Việt tuy thế bao gồm thanh hao hỏi. Chỉ đi đầu vần31. O - ອPhát âm (o) vào giờ Việt tuy thế gồm thanh khô hỏi nhẹ. Phú âm này chỉ đứng nghỉ ngơi đầuvần, được phát âm nlỗi (o) như giờ Việt. Tuy nhiên âm tiết tất cả prúc âm này đứng đầuvới âm của nguan tâm chứ không hề có âm của phú âmອະ (ạ) ອາ (a) ອ (ị) ອ (i) ິ ີPhú âm này còn dùng rứa cam kết hiệu của nguan tâm xໍ khi nguyên âm xໍ . kết hợpvới prúc âm cuối vần.Ví dụ:Sỏn (ສອນ) Khỏng (ຂອງ) Kon (ກອນ)32. Ho - ຮPhát âm nlỗi (h) vào giờ Việt cơ mà gồm tkhô hanh ko. Chỉ cầm đầu vần.ຮະ(Hạ) ຮາ(Ha) ຮ(Hị) ຮ(Hi) ິ ີ 8 . NGUYÊN ÂMLúc ghnghiền vần với phú âm ở trên được sắp xếp theo vật dụng tự:+ະ +າ +ິ +ີ +ຶ +ື +ຸ+ູạ ị ự ư ụ a i uເxະເx ແxະແx ໂxະໂx ເxາະ +ໍệ ẹ ộ ọ ê e ô oເ+ິ ເ+ີ ເ+້ ຍເ+ຍເ+ຶ ອເ+ື ອ +ົ ວະ +ົ ວợ ơ ịa ựa ưa ụa ia uaໄ+ ໃ+ ເ+ົ າ +ຳạy ay au ămC- Từ trực thuộc vần xuôi (không có prúc âm cuố i vần) xếp trước những từ tất cả phú âm cuố ivần và sắp xếp theo các nguyên lòng sinh sống mục B.D- Từ tất cả phú âm cuố i vần sẽ xếp theo phụ âm được sử dụng có tác dụng prúc âm cuố i vần theothứ trường đoản cú nlỗi sauກງຍຄນບມວTám phụ âm bên trên vừa là phú âm đầu vần vừa mới được thực hiện có tác dụng prúc âm cuối vần còncác phú âm khác chỉ xếp đầu vần của tự.Do một vài nguan tâm tôi không gõ được chữ x đề nghị đề nghị cụ bởi vệt +, ý nghĩa sâu sắc nhưnhau. 9. số đếmHỌC ĐẾM0: Sủn - Không1: Nừng - Một2: Soỏng - Hai3: Sảm - Ba4: Sì - Bốn5: Hạ - Năm6: Hốc - Sáu7: Ckhông còn - Bảy8: Pẹt - Tám9: Cạu - Chín10: Síp - 1011: Síp ết12: Síp soỏng13: Síp Sảm....18: Síp pẹt19: Síp cạu20: Xao21: Xao ết22: Xao soỏng...24: Xao sì25: Xao hạ---28: Xao pẹt29: Xao cạu30: Sảm síp31: Sảm síp ết---34: Sảm síp sì35: sảm síp hạ-----40: Sì síp41: Sì síp ết44: Sì síp sì45: Sì síp hạ...50: hạ síp51: Hạ síp ết90: Cạu síp91: Cạu síp ết100: Nừng họi101: Nừng họi ết104: Nừng họi sì200: soỏng họi201: Soỏng họi nừng204: Soỏng họi sì300: Sảm họi 301: Sảm họi nừng 500: Hạ họi 900: cạu họi 901: cạu họi nừng 1000: nừng phnạp năng lượng 1001: nừng phăn uống nừng 1100: Nừng phnạp năng lượng nừng họi 10.000: Síp phăn- mười ngàn (Nừng mừn: 1 vạn) 100.000: Nừng họi phăn (Nừng sẻn - một trăm nghìn) 1.000.000: Nừng nàn - Một triệu 1.000.000.000: Nừng từ - Một tỷ 2000.000.000 : Soỏng từ - nhị tỷ. 10. Đại từ bỏ chỉ tên: Ngài, Ông: Thàn Đồng chí: Sạ hải Quý khách hàng bè: Mù phườn Tôi: Khọi Chúng ta: Phuộc hau Mày: Mưng Tao: Cu Họ: Khẩu Bà: Mè cổ thạu Ông ngoại: Phò thạu (Phò ta) Bác: Lung Bác gái: Pạ Bác trai: Lung Anh: Ại Chị: Ượi Em: Noọng Em gái: Noọng sảo Em trai: Noọng xai Cháu: Lản Con trai: Lục xai Con gái: Lục sảo 11. Bàn PhímMuốn nắn gõ tiếng Lào được dễ ợt thì bàn phím của khách hàng đề nghị được dán bổsung bảng chữ cái Lào. Tuy nhiên, giả dụ không có bạn cũng có thể lâm thời tmê mệt khảobảng tiếp sau đây để gõ. Ký từ bỏ Ký tự Phím Phím ຢ ຫ 1 S ຟ ກ 2 D ໂ ດ 3 F ຖ ເ 4 G ຸ ້ 5 H ູ ່ 6 J ຄ າ 7 K ຕ ສ 8 L ຈ ວ 9 ; ຂ ງ 0 ‘ ຊ ຜ - Z ໍ ປ = X ົ ແ Q C ໄ ອ W V ຳ ຶ E B ພ ື R N ະ ທ T M ິ ມ Y , ີ ໃ U . ຮ ຝ I / ນ ໌ O % ຍ ຼ Phường ^ ບ ໍ່ < + ລ ໝ > Shift + , ັ ຫຼ A Shift + > ົ້ ີ້Shift + Q Shift + U ຣ ໜShift + I Shift + O ຽ ຫຼShift + P Shift + > ັ້ ໊Shift + A Shift + H ໋ ຯShift + J Shift + C ຶ້ ື້Shift + B Shift + N ໆ ເShift + M G