SỞ CÔNG THƯƠNG LÂM ĐỒNG

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 252/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 0hai năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔSUNG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Xét kiến nghị của Giám đốc Ssinh sống CôngThương thơm.

Bạn đang xem: Sở công thương lâm đồng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngtía hạng mục với tiến trình nội bộ xử lý giấy tờ thủ tục hành thiết yếu bắt đầu, sửa thay đổi, bổsung nghành nghề lưu thông hàng hóa trong nước trực thuộc thđộ ẩm quyền giải quyết của SởCông Thương thức giấc Lâm Đồng.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. ChánhVnạp năng lượng phòng UBND tỉnh giấc, Giám đốc Sngơi nghỉ Công Tmùi hương với các tổ chức triển khai, cá thể bao gồm liênquan lại Chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - VPhường Chính phủ (Cục KSTTHC) - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; - Chủ tịch, những PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Trung trung ương Công báo - Tin học; - Cổng lên tiếng điện tử tỉnh; - Website VPUBND tỉnh; - Lưu VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH Trần Văn uống Hiệp

DANH MỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚCTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA STại CÔNG THƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG(Ban hành tất nhiên Quyết định số: 252/QĐ-UBND ngày 24 mon 0hai năm 2022 của Chủtịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/ cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn uống cứ pháp lý

01

Cấp Giấy chào đón thông tin marketing xăng dầu bởi trang bị bán xăng dầu bài bản nhỏ

05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày dấn đủ làm hồ sơ thích hợp lệ.

Trung trọng điểm phục vụ hành bao gồm công thức giấc Lâm Đồng, số 36 Trần Prúc, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Trực đường hoặc qua hình thức bưu bao gồm công ích.

Không

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 mon 10 năm 2014 của Sở trưởng Bộ Công Thương thơm khí cụ cụ thể một trong những điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường ngày 03 mon 9 năm 2014 của Chính phủ về sale xăng dầu;

- Thông bốn số 17/2021/TT-BCT ngày 15 mon 11 năm 2021 của Bộ trưởng Sở Công Tmùi hương sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông bốn số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở trưởng Bộ Công Tmùi hương khí cụ chi tiết một vài điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường. ngày 03 mon 9 năm 2014 của Chính phủ về sale xăng dầu;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CPhường ngày thứ nhất tháng 1một năm 2021 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. ngày 03 tháng 9 năm 2014 của nhà nước về sale xăng dầu;

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/ cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Cnạp năng lượng cứ đọng pháp lý

01

Cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện có tác dụng tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cung cấp của Ssinh hoạt Công Thương

Mã số TTHC 2.000674

30 ngày thao tác kể từ ngày thừa nhận đủ làm hồ sơ thích hợp lệ.

Trung chổ chính giữa giao hàng hành bao gồm công thức giấc Lâm Đồng, số 36 Trần Phụ, TP.. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tuyến đường hoặc qua các dịch vụ bưu bao gồm công ích.

- Tại địa bàn thành phố: 600.000 đồng/lần/điểm marketing.

- Tại những những thị trấn khác: 300.000 đồng/lần/điểm kinh doanh.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường. ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về marketing xăng dầu;

- Thông tứ số 38/2014/TT-BCT ngày 24 mon 10 năm năm trước của Bộ trưởng Sở Công Tmùi hương phép tắc chi tiết một số trong những điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường ngày 03 mon 9 năm năm trước của Chính phủ về sale xăng dầu;

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 mon 1một năm 2021 của Sở trưởng Sở Công Thương thơm sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Thông tứ số 38/2014/TT-BCT ngày 24 mon 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Tmùi hương khí cụ chi tiết một trong những điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.. ngày 03 tháng 9 năm 2014 của nhà nước về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày thứ nhất mon 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường. ngày 03 mon 9 năm 2014 của nhà nước về kinh doanh xăng dầu;

02

Cấp sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Giấy chứng thực đủ điều kiện có tác dụng tổng đại lý phân phối sale xăng dầu ở trong thđộ ẩm quyền cấp của Snghỉ ngơi Công Thương

Mã số TTHC 2.000666

30 ngày thao tác kể từ ngày nhấn đầy đủ làm hồ sơ hợp lệ.

Trung trung khu Ship hàng hành chủ yếu công thức giấc Lâm Đồng, số 36 Trần Phụ, TPhường Đà Lạt, tỉnh giấc Lâm Đồng

Trực con đường hoặc qua hình thức bưu chủ yếu công ích.

Xem thêm: Bảng Giá Xe Máy Honda 2021 Mới Nhất Tháng 6/2021, Bảng Giá Xe Máy Honda 2021 Mới Nhất 06/2021

Không

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. ngày 03 mon 9 năm năm trước của Chính phủ;

- Thông bốn số 38/2014/TT-BCT ngày 24 mon 10 năm 2014 của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 1một năm 2021 của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CPhường ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ;

03

Cấp lại Giấy xác nhận đầy đủ ĐK có tác dụng tổng cửa hàng đại lý marketing xăng dầu ở trong thẩm quyền cấp cho của Ssống Công Thương

Mã số TTHC 2.000664

30 ngày thao tác kể từ ngày dấn đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung trung khu Giao hàng hành thiết yếu công tỉnh giấc Lâm Đồng, số 36 Trần Phụ. TPhường Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực con đường hoặc qua các dịch vụ bưu bao gồm công ích.

Không

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông bốn số 38/2014/TT-BCT ngày 24 mon 10 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông bốn số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. ngày 01 tháng 1một năm 2021 của Chính phủ;

04

Cấp Giấy xác thực đầy đủ điều kiện làm cho đại lý phân phối bán lẻ xăng dầu

Mã số TTHC 2.000673

30 ngày thao tác kể từ ngày nhấn đầy đủ làm hồ sơ hòa hợp lệ.

Trung trung tâm giao hàng hành bao gồm công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phụ, TP Đà Lạt, thức giấc Lâm Đồng

Trực đường hoặc qua hình thức dịch vụ bưu thiết yếu công ích.

- Tại địa bàn thành phố: 600.000 đồng/lần/điểm sale.

- Tại những các thị xã khác: 300.000 đồng/lần/điểm kinh doanh.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm năm trước của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tứ số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 1một năm 2021 của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CPhường ngày thứ nhất tháng 1một năm 2021 của Chính phủ;

05

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác thực đủ điều kiện làm cho đại lý nhỏ lẻ xăng dầu

Mã số TTHC 2.000669

30 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ làm hồ sơ hợp lệ.

Trung trọng điểm giao hàng hành bao gồm công thức giấc Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tuyến đường hoặc qua hình thức dịch vụ bưu thiết yếu công ích.

Không

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường. ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Sở trưởng Sở Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày thứ nhất mon 11 năm 2021 của Chính phủ;

06

Cấp lại Giấy chứng thực đủ ĐK làm cho đại lý kinh doanh nhỏ xăng dầu

Mã số TTHC 2.000672

30 ngày thao tác kể từ ngày dấn đủ hồ sơ vừa lòng lệ.

Trung trọng điểm phục vụ hành chủ yếu công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Prúc, TPhường Đà Lạt, tỉnh giấc Lâm Đồng

Trực con đường hoặc qua dịch vụ bưu bao gồm công ích.

Không

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. ngày 03 mon 9 năm năm trước của Chính phủ;

- Thông bốn số 38/2014/TT-BCT ngày 24 mon 10 năm 2014 của Sở trưởng Sở Công Thương;

- Thông bốn số 17/2021/TT-BCT ngày 15 mon 1một năm 2021 của Sở trưởng Sở Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CPhường ngày thứ nhất tháng 1một năm 2021 của Chính phủ;

07

Cấp Giấy chứng nhận siêu thị đầy đủ điều kiện nhỏ lẻ xăng dầu

Mã số TTHC 2.000648

20 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung trung ương phục vụ hành chủ yếu công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phụ, TP Đà Lạt, thức giấc Lâm Đồng

Trực tuyến đường hoặc qua dịch vụ bưu chủ yếu công ích.

- Tại địa phận thành phố: 600.000 đồng/lần thđộ ẩm định;

- Tại địa phận những huyện: 300.000 đồng/lần thẩm định:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tứ số 38/2014/TT-BCT ngày 24 mon 10 năm năm trước của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Thông tứ số 17/2021/TT-BCT ngày 15 mon 1một năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày thứ nhất mon 1một năm 2021 của Chính phủ;

08

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đầy đủ ĐK bán lẻ xăng dầu

Mã số TTHC 2.000645

20 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận đầy đủ hồ sơ phù hợp lệ.

Trung trung tâm ship hàng hành chính công tỉnh giấc Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, TPhường Đà Lạt, tỉnh giấc Lâm Đồng

Trực tuyến đường hoặc qua hình thức dịch vụ bưu chủ yếu công ích.

Không

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 mon 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông bốn số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 mon 11 năm 2021 của Sở trưởng Sở Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 1một năm 2021 của Chính phủ;

09

Cấp lại Giấy chứng nhận shop đầy đủ ĐK nhỏ lẻ xăng dầu

Mã số TTHC 2.000647

đôi mươi ngày thao tác làm việc kể từ ngày dấn đầy đủ hồ sơ thích hợp lệ.

Trung trung tâm Ship hàng hành bao gồm công tỉnh giấc Lâm Đồng, số 36 Trần Prúc, TP.. Đà Lạt, tỉnh giấc Lâm Đồng

Trực tuyến đường hoặc qua hình thức dịch vụ bưu bao gồm công ích.

Không

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. ngày 03 mon 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Thông bốn số 17/2021/TT-BCT ngày 15 mon 1một năm 2021 của Bộ trưởng Sở Công Thương;

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.. ngày 01 mon 1một năm 2021 của Chính phủ;

QUYTRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Banhành đương nhiên Quyết định số: 252/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 24 mon 0hai năm 2022 của Chủ tịchỦy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Cấp Giấy mừng đón thông báomarketing xăng dầu bởi thứ cung cấp xăng dầu đồ sộ nhỏ tuổi

Tổng thời hạn thực hiện: 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hòa hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nát nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Cách 1 với bước 3

Tiếp thừa nhận hồ sơ, update vào sổ, chuyển xử trí và trả kết quả giải quyết

Trung chổ chính giữa phục vụ hành thiết yếu công tỉnh

0,5 ngày làm cho việc

Bước 2

Giải quyết hồ sơ

Slàm việc Công Thương

4,5 ngày làm cho việc

2. Cấp Giấy xác thực đủ điều kiệnlàm cho tổng cửa hàng đại lý sale xăng dầu trực thuộc thđộ ẩm quyền cấp của Sngơi nghỉ Công Thương thơm

Tổng thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ phù hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách rưới nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1 cùng bước 3

Tiếp dìm hồ sơ, update vào sổ, gửi xử lý và trả công dụng giải quyết

Trung trung ương Giao hàng hành bao gồm công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Giải quyết hồ sơ

Ssinh sống Công Thương

29,5 ngày có tác dụng việc

3. Cấp sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Giấy xácnhận đủ ĐK làm cho tổng cửa hàng đại lý marketing xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp củaSở Công Thương thơm

Tổng thời gian thực hiện: 30 ngày thao tác Tính từ lúc ngày dìm đủ làm hồ sơ hòa hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nát nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1 cùng bước 3

Tiếp thừa nhận làm hồ sơ, cập nhật vào sổ, đưa xử lý cùng trả kết quả giải quyết

Trung trọng tâm giao hàng hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm cho việc

Cách 2

Giải quyết hồ nước sơ

Ssống Công Thương

29,5 ngày có tác dụng việc

4. Cấp lại Giấy chứng thực đầy đủ điềukhiếu nại có tác dụng tổng đại lý phân phối kinh doanh xăng dầu nằm trong thẩm quyền cấp cho của Snghỉ ngơi CôngThương

Tổngthời hạn thực hiện: 30 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ đúng theo lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Cách 1 cùng bước 3

Tiếp nhấn làm hồ sơ, update vào sổ, gửi giải pháp xử lý với trả tác dụng giải quyết

Trung trung tâm Giao hàng hành chính công tỉnh

0,5 ngày có tác dụng việc

Cách 2

Giải quyết hồ nước sơ

Sở Công Thương

29,5 ngày làm việc

5. Cấp Giấy xác thực đủ điều kiệnlàm cho đại lý phân phối nhỏ lẻ xăng dầu

Tổng thời hạn thực hiện: 30 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nát nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Cách 1 và bước 3

Tiếp dấn làm hồ sơ, update vào sổ, chuyển giải pháp xử lý cùng trả hiệu quả giải quyết

Trung trọng điểm ship hàng hành thiết yếu công tỉnh

0,5 ngày làm cho việc

Bước 2

Giải quyết hồ sơ

Sngơi nghỉ Công Thương

29,5 ngày có tác dụng việc

6. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xácnhấn đủ ĐK làm đại lý phân phối bán lẻ xăng dầu

Tổng thời hạn thực hiện: 30 ngàythao tác làm việc kể từ ngày nhấn đầy đủ làm hồ sơ phù hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách rưới nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1 với bước 3

Tiếp nhấn làm hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển cách xử lý cùng trả công dụng giải quyết

Trung chổ chính giữa phục vụ hành chủ yếu công tỉnh

0,5 ngày làm cho việc

Cách 2

Giải quyết hồ nước sơ

Sngơi nghỉ Công Thương

29,5 ngày làm cho việc

7. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điềukiện làm cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu Tổng thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc kê tự ngàynhấn đầy đủ hồ sơ hợp lệ