Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Tài liệu tsi mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tyêu thích khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng thích hợp Từ vựng khá đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu với Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học tập tốt môn Tiếng Anh lớp 7 hơn. Để sở hữu tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 7 về, các bạn vào từng Unit khớp ứng.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

Mục lục các bài luyện tập Tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề đánh giá 15 phút ít Tiếng Anh 7 học tập kì 1 bao gồm lời giải (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề đánh giá 1 huyết Tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Music and arts

Đề chất vấn 15 phút Tiếng Anh 7 học tập kì 1 bao gồm lời giải (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề chất vấn 15 phút Tiếng Anh 7 học kì 2 tất cả lời giải (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề đánh giá 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề soát sổ 15 phút ít Tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 tất cả đáp án

Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics and Speaking

Chọn tự gồm phần gạch chân được phân phát âm không giống.

Question 1. A. birthdayB. earlyC. learnD. heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phân phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /e/. Đáp án C phân phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án A phân phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ə/


B. Vocabulary và Grammar

Question 1. I usually ______ to lớn school by bus.

A. goB. goes

C. going D. gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. haveB. had

C. hasD. is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. areB. were

C. have sầu beenD. is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. beginsB. beginning

C. beganD. begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. haveB. will has

C. will haveD. had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. will goB. won’t go

C. goesD. go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. will winB. wins

C. will wonD. won

Question 8. I am very fond of _______.

A. cookingB. cook

C. cooksD. to lớn cook

Question 9. Do you like ________? – No, I don’t.

A. go camping

B. to go camping

C. go to lớn camping

D. going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. doB. does

C. doingD. done

Question 11. When I have không lấy phí time, I usually ______.A. listen khổng lồ music

B. listening music

C. listen music

D. listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. ridingB. ride

C. ridesD. ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. eatB. to lớn eat

C. eatingD. eats

Question 14. After breakfast, I & my frikết thúc ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. goB. goes

C. wentD. is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. willB. won’t

C. will beD. won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện nay đơn (lốt hiệu: usually), nhà ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi liên tục đến lớp bởi xe cộ buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (vệt hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề nghị phải chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn bữa sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại đối chọi miêu tả sự thật hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số không nhiều bắt buộc tobe là “is”.

Dịch: Giáo viên giờ đồng hồ Anh của mình là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện thời đơn (vệt hiệu: every morning), nhà ngữ là ngôi III số không nhiều yêu cầu phải tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của Shop chúng tôi ban đầu dịp 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (suy nghĩ điều gì đã xẩy ra vào tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy đang tìm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì sau này 1-1 (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea vẫn thắng vào nhà nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (say đắm gì/ ham mê có tác dụng gì)

Dịch: Tôi hết sức say đắm đun nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (ưng ý làm cho gì/ ưa thích gì); cụm từ bỏ “go camping: gặm trại”

Dịch: quý khách hàng gồm mê thích gặm trại không? – Tôi ko đam mê.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này buộc phải thực hiện danh từ hoặc Ving.

Dịch: Sngơi nghỉ phù hợp của chị ý tôi là tđắm đuối gia các hoạt động ngoại trừ ttách.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì hiện nay solo (dấu hiệu: usually)

Dịch: Lúc tôi gồm thời gian rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ yêu thích gì)

Dịch: Bố tôi say đắm đạp xe pháo đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: Họ ghét nạp năng lượng mì. Họ yêu thích cơm trắng rộng.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện giờ 1-1 (vệt hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I & my friend) số các yêu cầu động tự bao gồm ko đề nghị phân tách.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi cùng chúng ta tôi hay đến khu vui chơi công viên mỗi Chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (sau này đơn). Đằng sau là tính từ fine nên ta nên “will be”

Dịch: Tôi hy vọng các vật dụng đang xuất sắc rất đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekover.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go khổng lồ school on the weekover. And the Garcias’ dog, Max, stays home page alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekover.

On Saturday and Sunday the Garcias spover time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. post officeB. bank

C. factoryD. book store

Question 2. Mr. và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. the weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. goes khổng lồ school.

B. plays thẻ.

C. goes to the library

D. plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. play footballB. go out

C. clean houseD. go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vị the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. card

B. tennis

C. musical instruments

D. piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin làm việc câu thứ nhất đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekkết thúc. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekover.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại vị trí mẫu 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go to school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

tin tức nằm ở câu cuối đoạn 2: And the Garcias’ dog, Max, stays trang chính alone during the week.

Question 6. Đáp án A

tin tức nằm ở vị trí cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

tin tức nằm ở câu cuối đoạn 3: And on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful. I really love sầu trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the mạng internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how lớn carve them myself from the mạng internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. at the age of 8

C. in grade 8

D. one year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother and grandmother

C. recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. from her mother

B. from her grandmother

C. from the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vì with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother và grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went khổng lồ nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his frikết thúc in nhật bản.

D. None are correct.

Xem thêm: Cách Dùng Hóa Đơn Điện Tử - Bài Ld: Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu

Question 7. Where does Cuong learn to carve from?

A. from his father

B. from the internet

C. from a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin ở ở vị trí đầu: My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi vẫn dạy dỗ tôi giải pháp đun nấu nướng Khi tôi lên tám tuổi. hộ gia đình tôi cực kỳ đam mê điều đó với kia là lúc tôi bước đầu sở thích của chính bản thân mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin ở ở chỗ 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: đa phần bạn nói việc làm bếp nướng là tốn thời gian cơ mà tôi thấy sở thích này khôn xiết thú vị cùng ý nghĩa sâu sắc.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the mạng internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng kiếm tìm các phương pháp bên trên mạng internet. Sau đó tôi viết nó vào vlàm việc.

Question 4. Đáp án D

tin tức tại đoạn 1: I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy phương pháp trường đoản cú người mẹ tôi và tự bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng kiếm tìm những cách làm trên mạng internet.

Question 5. Đáp án A

tin tức làm việc cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: Sau kia tôi viết nó vào vsinh sống.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came baông chồng from nhật bản.

Dịch: Tôi bắt đầu sở trường này 4 thời gian trước, sau thời điểm cảm nhận một quả trứng xung khắc từ bỏ bố buổi tối Lúc ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

tin tức sinh hoạt mẫu 4 đoạn 2: I learned how lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang từ học cách xung khắc bọn chúng tự internet.

Question 8. Đáp án D

tin tức nằm tại vị trí thân đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy bài toán khắc trứng thì khá cạnh tranh mà lại nó hết sức độc đáo với có ích.


D. Writing

Dùng tự lưu ý nhằm viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn câu trả lời chính xác duy nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother tóm tắt the hobby to lớn her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother tóm tắt the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spover all pocket money lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going khổng lồ bed.

B. Nga often read a book before going to bed.

C. Nga reads a often book before going khổng lồ bed.

D. Nga often read book before going to lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go khổng lồ library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes lớn library khổng lồ borrow books.

C. She is sometimes go khổng lồ library to borrow books.

D. She goes khổng lồ sometimes library to borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination và widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go to park.

D. They go to park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vày your father go lớn work?

B. How does your father goes to work?

C. How do your father goes khổng lồ work?

D. How does your father go to work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want lớn go camping.

Question 15. I hope I will live sầu abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live sầu abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu tạo nên thực sự rõ ràng. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (không nên tobe).

Dịch: Nga là em gái của tớ.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( say đắm có tác dụng gì/ mê thích gì). Câu này cần sử dụng hiện thời đối chọi vày miêu tả thực sự.